Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ma na celu:

1. wspieranie działań szkoły zmierzających do wyrównywania szans rozwojowych dzieci pochodzących z różnych środowisk.
2. podejmowanie i wspieranie inicjatyw w sferze edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej we współpracy z organizacjami społecznymi i organami administracji rządowej i samorządowej, w szczególności:
a) wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, między innymi przez organizację zajęć pozalekcyjnych,
b) zbieranie środków finansowych na wycieczki dla dzieci,
c) promowanie edukacji sportowej i szerzenie kultury fizycznej,
d) pozyskiwanie środków finansowych na remonty, wyposażenie, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy dla Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu,
e) wspieranie rodziców i opiekunów w ich funkcjach wychowawczych,
f) zbieranie funduszy na stypendia.
3. Organizowanie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych na rzecz rozbudzania u dzieci przywiązania do regionu i kształtowanie więzi emocjonalnych z "małą ojczyzną".
4. Promocja działalności edukacyjnej szkoły i jej dorobku poprzez ścisłą współpracę z przedstawicielami mediów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.