Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie:
https://torun.edu.com.pl/
Z punktem naboru można skontaktować się  poniedziałek - piatek 8:00 - 15:00

- tel. 56 6227336 w. 21
- adres mail: rekrutacja@zst.torun.pl
 

1. Kandydat wypełnienia podanie i je drukuje. Podanie musi zostać podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego).
2. Wydrukowane podanie należy złożyć w formie "papierowej" w Punkcie naboru w szkole, której klasa jest wybrana na pierwszej pozycji wraz z wymaganymi dokumentami.

W naszej szkole istnieje możliwość wypełnienia podania oraz jego wydruku (trzeba przyjść z rodzicem / opiekunem prawnym).

Do podania należy załączyć:
- 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne,
- dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ()
- wskazane jest dołączenie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej


 

Kandydaci składając podanie otrzymają w naszej szkole skierowanie na badania przeprowadzone prez lekarza medycyny pracy.

Należy:zgłosić się z rodzicem (opiekunem prawnym), do:

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu
Przychodnia Medycyny Pracy Nr 3 ul. Szosa Bydgoska 40 / 62
w godzinach 7:00 - 14:00, tel. 56 654 25 39


Zgodnie z art. 134 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane jedynie kryteria dodatkowe  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i klas gimnazjum.