Europejski Plan Rozwoju Szkoły na lata 2015 - 2018

 
Europejski Plan Rozwoju Szkoły został opracowany  w celu:
  • określenia obszarów szkoły wymagających poprawy,
  • wyznaczenia celów i usystematyzowania działań podejmowanych dla dalszego rozwoju i modernizacji szkoły,
  • objęcia działaniami większej liczby uczniów i nauczycieli szkoły,
  • podniesienia jakości kształcenia i  europejskiego wymiaru szkoły.
 
Europejski Program Rozwoju Szkoły stanowi kontynuację działań i projektów realizowanych przez  ZST  w  latach  poprzednich,  w  ramach  programów   Leonardo   da   Vinci,   Comenius i Erasmus+.
 
Celem strategicznym określonym w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły jest określenie obszarów wymagających poprawy oraz ustalenie i wybór priorytetów kształcenia oraz powiązanych z nimi  podejmowanych działań.
 
Działaniami szczegółowymi dla realizacji powyższego są:
 
  • podniesienie kwalifikacji uczniów poprzez organizację praktyk zagranicznych (wykorzystanie ECVET jako narzędzia do podnoszenia kompetencji zawodowych uczniów),
  • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji językowych, kulturowych, metodycznych i IT),
  • podniesienie  jakości  nauczania   przedmiotów   zawodowych,   podnoszenie   wiedzy i    umiejętności    dotyczących    nowych    technologii,    rozwiązań    organizacyjnych i technicznych oraz metodyki nauczania przedmiotów zawodowych,
  • poprawa współpracy ze środowiskiem lokalnym (rodzice, władze lokalne – Gmina Miasta Toruń i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, sponsorzy, firmy patronackie),
  • podniesienie europejskiego wymiaru szkoły.
Ustalenie i wybór priorytetów kształcenia oraz powiązanych z nimi  podejmowanych działań
 
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu określają, jakie są priorytetowe kierunki działań  edukacyjnych wynikające ze stałej potrzeby podnoszenia jakości  pracy  szkoły.  Priorytety  te  wynikają  z   opracowanej   przez   kierownictwo   szkoły i przyjętej do realizacji przez Radę Pedagogiczną „Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Technicznych na lata 2015-2020”.
 
Wnioski z przeprowadzanych w latach 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 ewaluacji wewnętrznych szkoły wskazują, że obszarami wymagającymi poprawy są – między innymi – doskonalenie kompetencji zawodowych i „miękkich” uczniów (w tym podniesienie kompetencji  językowych),  podnoszenie  kwalifikacji  nauczycieli  tak,  by  szkoła   nadążała za  rozwojem  szybko  zmieniającego   się   środowiska   zawodowego,   lepsza   współpraca ze środowiskiem lokalnym i podniesienie  europejskiego wymiaru szkoły. 
 
We wrześniu 2014 roku Rada Pedagogiczna dokonała wyboru nauczycieli będących szkolnymi koordynatorami programu Erasmus+. Są to kol. Anna Brudz i kol. Joanna Kawecka. Doświadczenia roku 2015 pokazały, że niezbędnym jest też zaangażowanie w projekty Kierownika Kształcenia Praktycznego – kol. Jerzego Kalinowskiego. Zadaniami koordynatorów programu Erasmus+ będzie nawiązanie kontaktu z instytucjami organizującymi  mobilności  uczniów i nauczycieli i napisanie projektów tak, by w przeciągu 2-3 lat pozyskać środki unijne niezbędne dla przeprowadzenia tych mobilności.
 
Jako priorytet,  określona została organizacja praktyk zawodowych dla zawodu technik geodeta (obok organizowanych już praktyk dla zawodów technik budownictwa i technik logistyk). W dalszej perspektywie czasowej istnieje także potrzeba podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk.
 
Dla poszczególnych celów, przeprowadzone zostały lub planowane są następujące działania.
 
 
Szczegółowe rozwinięcie celów sformułowanych
w  Europejskim Planie Rozwoju Szkoły – zadania do zrealizowania w latach 2015-2018
 
Ad 1 - podniesienie kwalifikacji uczniów poprzez organizację praktyk zagranicznych (wykorzystanie ECVET jako narzędzia do podnoszenia kompetencji zawodowych uczniów).
 
Zespół Szkół Technicznych posiada wcześniej zdobyte doświadczenie w organizacji praktyk zawodowych  w  ramach  programu  Leonardo  da  Vinci  i  Erasmus+.   Latem   2013   roku, 35     uczniów    klas    budowlanych    (technikum    i    szkoła     zasadnicza)     brało     udział w  czterotygodniowych   praktykach   zawodowych   organizowanych   przez   firmę   Vitalis na terenie Niemiec (okolice Lipska) – projekt „Baustelle von A bis Z – budowa od A do Z”.
 
Latem 2015roku dwie kolejne grupy uczniów (16 techników logistyków i 16 techników budownictwa) wezmą udział w trzytygodniowych praktykach zawodowych organizowanych przez tę firmę Vitalis. Program „Praktyki w Niemczech jako poszerzenie umiejętności zawodowych technika budownictwa i technika logistyka” (nr projektu 2015-1-PLO1-KA102-015859) został przedłożony w lutym 2015 i uzyskał dofinansowanie z programu Erasmus+ (lista podstawowa).
 
Zespół Szkół Technicznych nawiązał w 2014 roku współpracę z Lycee Jean Mermoze w Vire (Francja).  W  maju  2016 troje uczniów klas logistycznych szkoły w Vire przyjedzie do Polski w celu odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach toruńskich, wspólnie z uczniami klasy logistycznej (3TL). Organizacja całości praktyk (znalezienie pracodawców, podpisanie umów, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uczniów oraz nauczycieli z Francji, organizacja programu integracyjnego z młodzieżą ZST) jest przeprowadzana przez koordynatorów Erasmus+ z ZST.  Zadaniem koordynatorów programu Erasmus+ będzie również napisanie skutecznego wniosku o sfinansowanie przez FRSE (Agencja Narodowa) praktyk odbywanych przez uczniów klas logistycznych ZST we Francji. Lycee Jean Mermoze podejmie się zorganizowania praktyk dla 3-4 uczniów ZST w marcu 2017. W przypadku nieuzyskania finansowania z programu Erasmus+, zadaniem szkoły będzie znalezienie sponsorów, którzy sfinansują wyjazd uczniów do Francji.
 
Koordynatorzy Erasmus+ nawiązali współpracę z firmą Education and Training Network (ETN) zajmujacą się organizacją międzynarodowych mobilności uczniów i nauczycieli w 5 krajach europejskich.  Jerzy Kalinowski  i Joanna Kawecka wzięli udział w seminarium kontaktowym w dniu 20.11.2015. W ramach ustaleń z pracownikami ETN napisany i złożony zostanie projekt  praktyk  uczniowskich  dla  4  uczniów  w  zawodzie  technik   geodeta   (w   Rimini we Włoszech lub Maladze w Hiszpanii) latem 2017. Firma ETN zajmuje się miedzy innymi organizacją praktyk zawodowych  oraz monitoringiem tych praktyk, indywidualnym doradztwem dla uczniów, pomocą w określaniu rezultatów uczenia się, a także potwierdzaniem ich odpowiednimi dokumentami zgodnie z procedurami ECVET (Europejski System  Transferu  Osiągnięć  w  Kształceniu  i  Szkoleniu  Zawodowym).   Zwłaszcza   ostatni z punktów jest istotny w perspektywie wprowadzenia systemu ECVET dla kształcenia zawodowego w całej Unii Europejskiej.
 
Ad 2 - podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji językowych, metodycznych, kulturowych i IT),
 
Wyzwania XXI wieku stawiają przed nauczycielami konieczność posługiwania się w sposób płynny    (lub   przynajmniej   komunikatywny)   co   najmniej   jednym    językiem     obcym. W perspektywie lat 2016-2018 istnieje potrzeba zorganizowania dla nauczycieli ZST programu nauki języka obcego (angielskiego/niemieckiego) w kraju powiązanego z wyjazdem na kurs podnoszący kwalifikacje językowe za granicą. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na taki projekt z programu Erasmus+. Koordynatorzy programu winni przeprowadzić wstępne analizy, ile osób spośród nauczycieli ZST jest zainteresowanych nauką języka obcego, jaki jest poziom ich zaawansowania i czy są świadomi obowiązków wynikających z przystąpienia do programu finansowanego ze środków unijnych (wymóg czynnego  uczestniczenia  w  zajęciach,  poddanie  się  procesom   ewaluacyjnym   w   trakcie i na zakończenie programu).
 
Dla  nauczycieli  języków  obcych  istnieje  możliwość  podnoszenia  umiejętności językowych i metodycznych w ramach akcji KA1 programu „Edukacja szkolna” („Mobilność kadry edukacji szkolnej”). Istotne jest w miarę regularne odbywanie szkoleń językowych, metodycznych i językowo-kulturowych przez nauczycieli języków angielskiego i niemieckiego w – odpowiednio – krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Zadaniem koordynatorów Erasmus+ jest przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli języków obcych określającej szczegółowo ich potrzeby kształceniowe (listopad 2015). Co więcej, ze względu na nauczanie języków obcych zawodowych, w tym języka angielskiego dla teleinformatyków, języka angielskiego geodezyjnego, języka niemieckiego dla logistyków i języka niemieckiego zawodowego dla zawodu technik budownictwa niezbędnym wydaje się udział nauczycieli uczących tych przedmiotów zawodowych w specjalistycznych szkoleniach z zakresu odpowiednio budownictwa, geodezji, logistyki i  IT.
 
Ad 3 – podniesienie   jakości   nauczania   przedmiotów   zawodowych,   podnoszenie   wiedzy i umiejętności dotyczących nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz metodyki nauczania przedmiotów zawodowych,
 
Kształcenie  zawodowe  wymaga  nieustannego  rozwoju  zarówno  wiedzy  merytorycznej jak i metodycznej kadry nauczycielskiej. Nowoczesne technologie używane w przemyśle, przedsiębiorstwach branżowych i firmach specjalistycznych wymagają nieustannej ewaluacji i dostosowywania treści programowych przede wszystkim z teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych. Z częścią maszyn i urządzeń specjalistycznych trudno zetknąć się na terenie szkoły, dlatego bardzo cenną  inicjatywą jest możliwość uczestniczenia przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w wizytach studyjnych w firmach branżowych, praktykach  zawodowych,  szkoleniach,  możliwościach korzystania z czasopism branżowych, a także oprogramowania specjalistycznego. Warto, żeby nauczyciele uczący uczniów zawodu byli na bieżąco z nowinkami technicznymi i przez poszerzanie własnej wiedzy podnosili jakość nauczania swoich przedmiotów co przełoży się na wykształcenie odpowiednich kadr potrzebnych na rynku pracy.
 
Ad 4 - poprawa współpracy ze środowiskiem lokalnym (rodzice, władze lokalne – Gmina Miasta Toruń i  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, sponsorzy, firmy patronackie).
 
Realizacja programów rozwojowych – z samej ich natury – wymaga dobrej lub bardzo dobrej współpracy  z  władzami  lokalnymi  –  niezbędne  jest  przekonanie  osób odpowiadających za szkolnictwo w organie prowadzącym szkoły (Gmina Miasta Toruń) o celowości podejmowanych  działań  i korzyściach wynikających z udziału w programach dla uczniów, dla szkoły i dla całego środowiska lokalnego (rozumianego szerzej niż tylko rynek pracy). Współpraca z Wydziałem Edukacji w realizacji projektów unijnych podnosi prestiż i znaczenie szkoły oraz ułatwia dalsze kontakty pomiędzy szkołą a GMT. Realizacja projektów unijnych utrwala w środowisku lokalnym wizerunek szkoły jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się instytucji oświatowej – otwartej na świat, dającej uczniom pozytywne wzory funkcjonowania w świecie różnorodnym i wielokulturowym.
 
Istnieje też potrzeba nawiązania bliższej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego – urząd ten chętnie bierze udział w projektach edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia („TOMUN” w Toruniu, „Lemun” w Leyden, Holandia) i przynoszących regionowi zasłużenie dobrą opinię tak w Polsce, jak i wśród szkół - partnerów za granicą.
 
Na koniec – choć nie jest to najmniej istotne – realizacja projektów unijnych angażuje rodziców    uczniów.   Rodzice   stają   się   świadomymi   partnerami   szkoły,   dyskutującymi i negocjującymi korzyści, jakie ich dzieci odnoszą z udziału w projektach (praktykach, spotkaniach z młodzieżą przyjeżdżającą do Torunia, itd.) oraz warunki, na jakich uczniowie uczestniczą w projektach.
 
Zadaniem koordynatorów projektów, opiekunów podczas praktyk i wszystkich nauczycieli będzie  utrzymywanie  jasnej  i  zrozumiałej komunikacji z wszystkimi partnerami lokalnymi – z władzami oświatowymi, samorządowymi i z rodzicami uczniów.

Ad 5 - podniesienie europejskiego wymiaru szkoły.
 
Działania dotychczas podejmowane jasno wykazały, że udział w projektach unijnych oznacza wzrost poziomu świadomości i zainteresowania innymi kulturami w kontekście Unii Europejskiej, zwiększa tolerancję dla odmienności, przygotowuje uczniów do roli obywateli wielonarodowego, wielokulturowego i wielojęzycznego społeczeństwa europejskiego.
 
Korzyści wynikające dla uczniów z kontaktów z koleżankami i kolegami z innych krajów (podczas dotychczas odbywanych praktyk w Niemczech) oraz nawiązanie bliższych znajomości poprzedzających praktyki uczniów z Vire w Toruniu są nieocenione. Uczniowie poznawali  i  poznają  się  nawzajem,   wymieniają   prezentacjami   pokazującymi   ich   pasje i zainteresowania, dobierają sobie znajomych o podobnym sposobie spędzania wolnego czasu.
 
Zadaniem koordynatorów Erasmus+, nauczycieli języków obcych i wychowawców klas jest podtrzymanie  tych  pozytywnych kontaktów, ułatwienie uczniom komunikacji i zachęcanie do aktywnej partycypacji w programach.
 
 
Podsumowanie:
Oczekuje  się,  że  szkoła  jako  instytucja  oświatowa  dzięki  powyższym  działaniom będzie w lepszy, bardziej innowacyjny sposób działała na rzecz swoich grup docelowych – uczniów, rodziców, nauczycieli, środowiska lokalnego. Przez wykorzystywanie atrakcyjnych projektów, zgodnych   z   potrzebami   uczniów   i   oczekiwaniami   rodziców,   podniesienie   kwalifikacji i kompetencji kadry nauczającej, bliższą współpracę ze środowiskiem lokalnym może ona aktywniej włączać młodzież w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, ułatwiać młodzieży ich start zawodowy i podnosić kompetencje miękkie wymagane przez rynek pracy.