Murarz – tynkarz

Wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki). 

Wykonuje tynki w budynkach i innych budowlach z różnych rodzajów zapraw przy zastosowaniu ręcznych narzędzi, sprzętu pomocniczego, maszyn i urządzeń do przygotowania zapraw, transportu materiałów na placu budowy, do narzucenia zaprawy i do zacierania tynku. 


ZADANIA ZAWODOWE:
 • Analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku;
 • Tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;
 • Ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;
 • Przygotowywanie zapraw murarskich i tynkarskich;
 • Obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich i tynkarskich;
 • Wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
 • Wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;
 • Wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
 • Wykonywanie łuków i sklepień;
 • Wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów kleina;
 • Murowanie gzymsów i attyk;
 • Murowanie kominów;
 • Wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
 • Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
 • Spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;
 • Układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;
 • Montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich;
 • Przygotowywanie różnych podłoży pod wykonanie tynku;
 • Wykonywanie tynków jednowarstwowych wyrównywanych pędzlem, kielnią lub packą bezpośrednio po narzuceniu;
 • Osadzanie w tynku narożników ściennych i kratek wentylacyjnych;
 • Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych;
 • Wyrównywanie łatą lub pacą tynku narzuconego mechanicznie;
 • Zacieranie zaprawą styków prefabrykatów i ubytków ścian po robotach instalacyjnych;
 • Wykonywanie tynków wodoszczelnych;
 • Wykonywanie tynków doborowych na ścianach i sufitach;
 • Wykonywanie tynków na powierzchniach wklęsłych i wypukłych;
 • Mocowanie płyt suchego tynku gipsowego;
 • Wykonywanie tynków ciągnionych;
 • Naprawianie tynków istniejących;
 • Wykonywanie tynków szlachetnych zmywanych, zacieranych, cyklinowanych i groszkowanych;
 • Wykonywanie tynków ozdobnych: rowkowych, dociskanych, kraterowanych, kroplowanych itp.;
 • Czyszczenie podłoży pod tynki za pomocą strumienia piasku pod ciśnieniem;
 • Narzucanie tynku za pomocą tynkownic sprężarkowych i pompowych;
 • Narzucanie zaprawy cementowej torkretnicą;
 • Zacieranie tynków zacieraczką mechaniczną;
 • Wykonywanie rusztowań roboczych do tynków wewnętrznych;
 • Organizowanie stanowiska pracy tynkarza i transportu materiałów na budowie.
 
DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:
 • wykonywanie rozbiórki konstrukcji murowych;
 • wykonywanie tynków niższych kategorii zabezpieczających mury zewnętrzne przed zawilgoceniem wodą opadową;
 • wykonywanie posadzek i nawierzchni ulic z cegły, kształtek betonowych i kostek kamiennych;
 • wykonywanie z cegły wykładzin kamionkowych, rur i kształtek kamionkowych, kształtek betonowych i kamiennych kanałów ściekowych, przepustów, tuneli i studni rewizyjnych;
 • wykonywanie różne złożonych prac murarskich i betoniarskich w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego oraz odpowiednich rysunków technicznych;
 • wykonywanie i naprawianie oraz konserwowanie pieców, kotłów i kominów przemysłowych.

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.
 
Absolwent tego kierunku może być zatrudniony:
 • na stanowiskach murarsko-tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych;
 • w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych; 
 • w firmach budowlanych wykonujących roboty wykończeniowe;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

  Absolwenci szkoły znajdą zatrudnienie w każdej niemal firmie wykonującej usługi dla budownictwa. Są niezbędni przy pracach związanych z murowaniem ścian oraz tynkowaniem na każdym etapie budowy od fundamentów po wykonanie kominów.

  Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na roboty murarskie zarówno w nowo budowanych inwestycjach jak i przy remontach budynków. 

  Praktyczna nauka zawodu odbywa się dwa razy w tygodniu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu.
  Nauczanie wspomagane jest uczestnictwem w targach budowlanych, wystawach, wycieczkach przedmiotowych.

 •  
DLACZEGO WARTO ?

 • w naszej szkole otrzymasz rzetelne przygotowanie do pracy w zawodzie;
 • możliwość pracy na najnowszej generacji maszynach i materiałach;
 • już po trzech latach nauki możesz rozpocząć pracę i się usamodzielnić;
 • możesz kontynuować naukę w technikum uzupełniającym w specjalności technik budownictwa;
 

  Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji:

- język polski,
- technika,
- plastyka,
- wychowanie fizyczne