Kierunki kształcenia

Technikum (po szkole podstawowej)
Cykl kształcenia: 5 lat

Technik budownictwa
[czytaj więcej]

 


       Technik    budownictwa z projektowaniem użytkowym  
zajęcia   dodatkowe  związane z wystrojem wnętrz 

[czytaj więcej]

 

Przedmioty rozszerzone w trakcie nauki:

 - chemia,


Przedmioty  punktowane w trakcie rekrutacji:

  - język polski,
  - matematyka,
  - fizyka,
  - język obcy

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu:
►  praca na wysokości,

►  praca na otwartym powietrzu - kontakt z alergenami roślinnymi (pyłki drzew, traw i in.)

Kod zawodu: 311204

Kwalifikacje:
BD.29. Wykonywanie i
kontrolowanie robót
konstrukcyjno-budowlanych
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

 
 
Technik geodeta
[czytaj więcej]

 

Przedmioty rozszerzone w trakcie nauki:

 - geografia;


Przedmioty  punktowane w trakcie rekrutacji:

  - język polski,
  - matematyka,
  - fizyka,
  - geografia

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu:
►  praca na wysokości,

► praca na otwartym powietrzu - kontakt z alergenami roślinnymi (pyłki drzew, traw i in.)

► praca przy monitorze ekranowym

► praca z urządzeniami optycznymi

Kod zawodu: 311104

Kwalifikacje:
BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami


 

 
 
Technik teleinformatyk
[czytaj więcej]

 

Przedmioty rozszerzone w trakcie nauki:

 - język angielski;


Przedmioty  punktowane w trakcie rekrutacji:

  - język polski,
  - matematyka,
  - fizyka,
  - język obcy

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu:
►  praca na wysokości do 3 m,

►  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

Kod zawodu: 351103

Kwalifikacje:
EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
EE.16. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

 

Technik logistyk
[czytaj więcej]
 


Technik logistyk w służbach mundurowych 
[czytaj więcej]
 

(kandydaci nie mogą być zwolnieni z zajęć WF)

 zajęcia dodatkowe związane ze służbami mundurowymi: musztra, pierwsza pomoc przedmedyczna, samoobrona, obozy szkoleniowo-  mundurowe   we   współpracy z  CSAiU, praktyki  zawodowe w jednostkach służb mundurowych

Przedmioty rozszerzone w trakcie nauki:

 - geografia;
 

 

Przedmioty  punktowane w trakcie rekrutacji:

  - język polski,
  - matematyka,
  - geografia,
  - język obcy

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu:
►  praca na wysokości do 3 m,

►  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

Kod zawodu: 333107

Cykl kształcenia: 4 lata
Kwalifikacje:
AU.22. Obsługa magazynów
AU.32. Organizacja transportu

 

 

Szkoła branżowa I stopnia (poi szkole podstawowej)
Cykl kształcenia: 3 lata

Murarz - tynkarz

  Przedmioty  punktowane w trakcie rekrutacji:

  - język polski,
  - technika,
  - plastyka,
  - wychowanie fizyczne

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu

►  praca na wysokości,

►  praca na otwartym powietrzu - kontakt z alergenami roślinnymi (pyłki drzew, traw i in.)

►  uczulenia (wapno, cement) - choroby oczu i skóry.

Kod zawodu: 711204

Kwalifikacja:
BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Dekarz

  Przedmioty  punktowane w trakcie rekrutacji:

  - język polski,
  - technika,
  - plastyka,
  - wychowanie fizyczne

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu

►  praca na wysokości,

►  praca na otwartym powietrzu - kontakt z alergenami roślinnymi (pyłki drzew, traw i in.)

Kod zawodu: 712101

Kwalifikacja:
BD.08. Wykonywanie robót dekarskich