Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

Od 2017 roku Zespół Szkół Technicznych w Toruniu realizuje program Ministerstwa Obrony Narodowej - Ceryfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
W kwietniu 2019r. zakończyła się pierwsza edycja tego programu, w ramach jej realizacji uczniowie klasy o specjalności technik logistyk uczestniczący wcześniej w dwuletniej innowacji pedagogicznej - technik logistyik w służbach mundurowych przez 1,5 roku przechodzili cykl zajęć związanych z Edukacją Wojskową.
Celem programu jest kształtowanie postaw  proobronnych  i  patriotycznych,  ale  przede  wszystkim przygotowanie młodzieży do służby wojskowej. Zakwalifikowane do programu szkoły realizują jednolity i kompleksowy program nauczania.
W  ramach  realizacji programu  szkoła  zobowiązana  jest do prowadzenia  szkolenia  wojskowego przy wsparciu   resortu   obrony  narodowej wg wytycznych programowych ujętych w „Programie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja wojskowa” zaakceptowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Przedmiot Edukacja wojskowa realizowany jest w ramach innowacji pedagogicznej zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej.
Zgodnie z założeniami programu w klasie trzeciej i w czwartej (pierwszy semestr) uczniowie realizują dodatkowo przedmiot „Edukacja wojskowa” w wymiarze 185 godzin dydaktycznych obejmujący zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne oraz 30 godzin lekcyjnych samokształcenia.
Program realizowany jest w formie nauczania:
- teoretycznego – w postaci jednej lekcji tygodniowo (45 godzin w cyklu nauczania – 30 godzin w klasie trzeciej i 15 godzin w klasie czwartej)
- oraz praktycznego – w formie szkoleń organizowanych i finansowanych  przez jednostki wojskowe i wyspecjalizowane organizacje pozarządowe (1 dzień szkoleniowy w miesiącu – 8 godzin), w formie kilkudniowego obozu szkoleniowego na obiektach poligonowych oraz samokształcenia z wykorzystaniem platformy e-lerningowej oraz programów edukacyjnych.
Specjalistycznemu nauczaniu wojskowemu na każdym etapie towarzyszy przekaz treści z zakresu wychowania patriotycznego, mający na celu wzmocnienie tożsamości narodowej, a także kultywowanie tradycji, dziedzictwa oraz wszelkich wartości, będących atrybutem munduru wojskowego.
            Absolwenci szkoły biorący udział w programie mogą liczyć na:
- odbycie skróconego, poligonowego szkolenia wojskowego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy,
- pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,
- przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach,
- stałe konsultacje przedstawicieli WKU w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnej do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.
Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło w ramach programu dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci:
- dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia,
- wystawienia  zaświadczenia  potwierdzającego  realizację  programu  „Edukacja  wojskowa w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych” wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie realizowanego materiału,
- wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).
Szkoły biorące udział w programie otrzymują:
- regularne dokształcanie w zakresie wiedzy i umiejętności wojskowych nauczycieli biorących udział w projekcie,
- dofinansowanie inicjatyw dydaktycznych i wychowawczych organizowanych w ramach projektu,
- dofinansowanie wydatków na sprzęt i wyposażenie wykorzystywane do realizacji programu nauczania,
- regularną  ewaluację  przebiegu projektu prowadzoną przez Biuro do Spraw Proobronnych w porozumieniu z Wydziałem Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej, który nadzoruje przebieg procesu nauczania w programie.