Rozdział 1 Postanowienia ogólne (§ l - § 3)

§ l
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Zespole Szkół lub Szkole lub Zespole lub używa się skrótu ZST - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Technicznych w Toruniu;
2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu;
3. Dyrektorze, wicedyrektorze  szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu;
4. Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć połączone Rady Pedagogiczne, Samorządy Uczniowskie oraz Radę Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu;
5. Uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu;
6. Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów uczniów lub osoby prawnie  sprawujące  pieczę   zastępczą   nad   uczniami   Zespołu   Szkół   Technicznych w Toruniu;
7. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Toruń;
 1. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy;
 2. Ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59);
 3. Ustawie  o  systemie  oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016r. poz.1943, zm. z 2016r. poz.1954, poz.2169, z 2017r. poz.60).
 § 2
 1. Zespół Szkół Technicznych ma swoją siedziby w Toruniu w budynkach przy ul. Legionów 19/25 oraz przy ul. Dekerta 4.
 2. W skład Zespołu Szkół wchodzą:
  1. Technikum Nr 4, skrót T4;
  2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4, skrót BS4.
 3. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół składa się z nazwy tej szkoły i nazwy zespołu.  Nazwa  szkoły  używana  jest  w  pełnym brzmieniu, za wyjątkiem przypadków, w których może być używany skrót nazwy Zespołu tj. ZST.
 4. Zespół Szkół  jest  szkołą  publiczną  dla  młodzieży   realizującą   zadania   dydaktyczne na podbudowie programowej trzyletniego gimnazjum.
 5. Organem  prowadzącym  Zespół  Szkół  jest  Gmina Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu, w budynku przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.
 6. Szkoła posiada logo. Zasady posługiwania się logo i jego wygląd określa odrębny regulamin.
 § 3
1. Technikum Nr 4 publiczna szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży o 4-letnim okresie nauczania, na podbudowie programowej gimnazjum, kształci w zawodach:
 1. technik budownictwa;
 2. technik geodeta;
 3. technik logistyk;
 4. technik spedytor;
 5. technik teleinformatyk.
2. Branżowa  Szkoła  I  Stopnia  Nr  4  publiczna  szkoła  ponadgimnazjalna  dla   młodzieży o   3-letnim    okresie   nauczania   na   podbudowie   programowej   gimnazjum,  kształci w zawodach:
1) murarz-tynkarz;
2) dekarz.
3. Szkoła realizuje innowacje pedagogiczne związane z edukacją wojskową i szkoleniem mundurowym w wybranych oddziałach Technikum Nr 4 oraz związane z wprowadzaniem elementów programowania na lekcjach informatyki we wszystkich klasach pierwszych.
4. Nowe zawody lub profile kształcenia zawodowego, w których kształci szkoła wprowadza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowej i  Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
5. W szkole za pośrednictwem strony internetowej www.uonetplus.vulcan.net.pl/torun funkcjonuje dziennik elektroniczny.