Rozdział 2 Cele i zadania Zespołu Szkół (§ 4 - § 13)

§ 4
1.Zespół Szkół  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  ustawie  Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych podstawie ustaw, w tym:
 1. stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, uzdolnienia, potrzeby i możliwości psychofizyczne;
 2. wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:
 1. uświadamianie nieprzemijalności uniwersalnych wartości, takich jak: prawda, dobro, piękno, godność;
 2. kształtowanie postaw patriotycznych także w wymiarze lokalnym;
 3. rozbudzanie szacunku do pracy swojej i innych ludzi;
 4. umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 1. kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu  uczestnictwu  w   życiu   gospodarczym,   w   tym   poprzez   stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
 2. przygotowuje uczniów do planowania swojej kariery edukacyjnej i zawodowej;
 3. dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
 4. zapewnia  utrzymywanie  bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 5. zapewnia pomoc uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 6. upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych;
 7. umożliwia rozwój aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
 8. umożliwia pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
 9. kształtuje  u  uczniów  postawy  prospołeczne,  w  tym  poprzez   możliwość   udziału w działaniach z zakresu wolontariatu sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. Szkoła bierze udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez wyspecjalizowane instytucje.
2. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.
3. Cele i zadania Zespołu Szkół uwzględnia Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
 
§ 5
1. W  zakresie  kształcenia  Zespół Szkół realizuje Szkolne Zestawy Programów Nauczania, w szczególności:
 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz podstawach programowych kształcenia w zawodach;
 2. przygotowuje uczniów do ukończenia szkoły, zdawania egzaminów, w tym egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
 3. zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania poprzez:
 1. umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia;
 2. diagnozowanie  potrzeb i dostosowanie treści, metod oraz organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia;
 3. możliwość konsultacji z nauczycielem.
 1. obejmuje opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
 2. realizuje treści patriotyczne i obywatelskie;
 3. prowadzi wewnętrzną ewaluację w obszarach ustalanych corocznie, kierowanych  przez koordynatora (lidera) Komisji ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej;
 4. wdraża innowacje pedagogiczne;
 5. przygotowuje uczniów do uczestnictwa w różnych formach kultury;
 6. dostarcza absolwentom kryterium świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, w tym dalszego kształcenia.
2. W zakresie kształcenia umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy Zespół Szkół stwarza warunki do:
 1. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie;
 2. poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 3. rozwijania otwartości i tolerancji wobec innych ludzi, innych kultur i religii;
 4. rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień;
 5. zwalczania zagrożeń środowiska naturalnego i zagrożeń społecznych;
 6. odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości i imprez masowych.
 § 6
 1. W zakresie kształtowania osobowości zmierza się do tego, żeby uczniowie:
 1. znajdowali warunki do wszechstronnego rozwoju swojej osobowości i odnalezienia własnego miejsca we współczesnej rzeczywistości;
 2. uczyli się szacunku dla wspólnego dobra;
 3. przygotowali się do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie;
 4. potrafili rozpoznawać wartości moralne;
 5. dążyli do rzetelnej pracy do samokształcenia i osiągnięcia życiowych celów;
 6. stawali się odpowiedzialni i samodzielni;
 7. byli odporni na negatywny wpływ patologii społecznych;
 8. współpracowali ze środowiskiem lokalnym.
2. W zakresie kształtowania umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym Szkoła  zapewnia  uczniom  ochronę  przed  treściami,  które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności pornograficznymi, eksponującymi brutalność i przemoc, zawierającymi zachowania naruszające normy obyczajowe, propagującymi nienawiść i dyskryminację.
 1. W zakresie opieki zdrowotnej zapewnia edukację zdrowotną i edukację profilaktyczną.
 §7
1. Podstawową zasadą w działalności wychowawczej Zespołu Szkół jest wspieranie wychowawczej roli rodziny.
2. W zakresie własnych zadań wychowawczych Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie oraz przepisach wykonawczych  do  niej,  stosownie  do  wieku  uczniów  oraz warunków Zespołu Szkół, a w szczególności:
 1. kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne;
 2. upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i sprawiedliwości oraz umożliwia uczniom    podtrzymywanie    poczucia    tożsamości  narodowej,  etnicznej,  językowej i religijnej;
 3. szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
 4. wspiera rozwój postawy odpowiedzialności za własną karierę edukacyjną i zawodową;
 5. wskazuje alternatywy wobec współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych;
 6. rozwija postawę szacunku dla  pracy własnej i innych ludzi, w szczególności poprzez dbałość o mienie Szkoły, porządek i estetykę w pomieszczeniach, na terenie boisk oraz w otoczeniu Szkoły;
 7. promuje rozumienie i poszanowanie prawa, w szczególności poprzez przestrzeganie obowiązującego prawa oraz ustalonych zasad, regulaminów i procedur wewnętrznych przez   wszystkich   pracowników  Szkoły  oraz  ciągłe  doskonalenie organizacji  pracy i zarządzania Szkołą;
 8. wspiera działania uczniów, rodziców, nauczycieli i osób z otoczenia Szkoły na rzecz Zespołu Szkół i środowiska lokalnego.
 § 8
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu. Liczbę dni przeznaczonych na kształcenie ogólne i kształcenie praktyczne ustala Dyrektor Szkoły. Uczniowie kształcą się jednocześnie w dwóch lub trzech miejscach:
a) w  Szkole realizują  przedmioty ogólnokształcące, teoretyczne przedmioty zawodowe oraz elementy kształcenia praktycznego w postaci zajęć w pracowniach specjalistycznych i mają kontakt z wychowawcą klasy;
b) w  Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu:
- uczniowie klas technikum kształcący się w zawodzie technik budownictwa odbywają  zajęcia  praktyczne  w  klasie  I  (drugie półrocze)  i  II  – jeden dzień w tygodniu,
- uczniowie klas branżowej szkoły I stopnia odbywają  zajęcia  praktyczne odpowiednio w  klasie  I  - jeden dzień i klasie II i III - dwa dni w tygodniu.
c) u pracodawcy uczniowie technikum realizują praktykę zawodową odpowiednio 3 lub 4 tygodnie w klasie III.
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 1. zajęcia z  języka  obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 4. zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 5. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;
 6. zajęcia specjalistyczne;
 7. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 8. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 9. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 10. zajęcia w ramach realizacji lokalnych, regionalnych, rządowych oraz unijnych programów i projektów mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wspomaganie ich rozwoju osobowego i zainteresowań.
2.  Do realizacji celów i zadań Zespół Szkół:
 1. zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie specjalistyczne kwalifikacje;
 2. zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną, w tym między innymi: pracownie komputerowe, pracownię specjalistyczną elektrotechniczną, pracownię teleinformatyczną, pracownię logistyczno-spedycyjną, klasopracownie budownictwa, elektrotechniki, logistyki i geodezji, klasopracownie i gabinety przedmiotowe, bibliotekę z multimedialnym centrum informacji, aulę, bar szkolny, gabinet promocji zdrowia, gabinet pedagoga, dwie sale gimnastyczne, szkolne boisko wielofunkcyjne, zewnętrzny Streetpark oraz Centrum Siatkówki Plażowej.
 § 9
1. W Zespole Szkół realizowany jest Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, który jest uchwalany przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół.
2. W ramach działalności profilaktycznej zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej (nauczyciele, wychowawcy, specjaliści) organizuje:
 1. poradnictwo, konsultacje, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów;
 2. obserwację pedagogiczną uczniów;
 3. proponuje i organizuje stosownie do rozpoznanych potrzeb i możliwości formy pomocy;
 4. współpracę z instytucjami wspierającymi.
 1. W przypadku, gdy Szkoła posiada wiarygodne informacje o zagrożeniu niedostosowaniem nieletniego ucznia, a jego rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną, Szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny, Prokuraturę lub Policję.
 § 10
 1. W ramach doradztwa i współpracy z instytucjami wspierającymi pracę opiekuńczo-wychowawczą Szkoła prowadzi stałą współpracę z:
              1) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
              2) poradniami leczenia uzależnień;
              3) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie;
              4) kuratorami sądowymi;
              5) internatami
              6) Domami Dziecka, rodzinami zastępczymi;
 1. W razie potrzeby szkoła może podejmować współpracę z sądem, prokuraturą, Policją, Strażą Miejską i innymi służbami społecznymi.
 2. Organizując współdziałanie z wymienionymi instytucjami szkoła:
 1. organizuje  spotkania w celu zaplanowania działań oraz sposobów udzielenia pomocy uczniom i wymiany informacji;
 2. kieruje uczniów do specjalistycznych poradni w celu zdiagnozowania ich możliwości, potrzeb, deficytów rozwojowych, udzielenia różnych form pomocy;
 3. organizuje konsultacje z instytucjami w sprawie sposobów rozwiązania trudnych problemów uczniowskich;
 4. organizuje poradnictwo dla uczniów i rodziców dotyczące spraw dydaktyczno– wychowawczych;
 5. wspólnie realizuje programy profilaktyczne;
 6. zabiega o zapewnienie pomocy materialnej uczniom;
 7. dokonuje wspólnych interwencji w rodzinach;
 8. kieruje uczniów na zajęcia terapeutyczne;
 9. kieruje sprawy ucznia do właściwych sądów oraz placówek opieki.
 § 11
 1. W celu udzielania uczniom i ich rodzicom poradnictwa zawodowego w Szkole zatrudnia się doradcę zawodowego.
 2. Doradca zawodowy w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.
 3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
 1. diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i instytucjach rynku pracy, lekarzy itp.;
 4. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy;
 5. prowadzenie poradnictwa zawodowego – indywidualnego i grupowego;
 6. współpraca z  nauczycielami, wychowawcami i rodzicami;
 7. współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, powiatową i wojewódzką radą rynku pracy;
 8. współpraca ze szkołami prowadzącymi kształcenia zawodowe na terenie Gminy Miasta Toruń;
 9. monitorowanie losów absolwentów Szkoły;
 10. gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących pracy zawodowej, rynku pracy, zawodów;
 11. prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
 
§ 12
 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w miarę swoich możliwości i odpowiednio do ich potrzeb, a także diagnozuje potrzeby uczniów i umożliwia im konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego i pomocy pedagogicznej. I tak:
  1. udziela uczniom pomocy pedagogicznej poprzez pedagoga szkolnego;
  2. prowadzi   działalność   profilaktyczną   w   zakresie   przeciwdziałania   uzależnieniom i niedostosowaniu społecznemu;
  3. udziela uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego;
  4. promuje zdrowy styl życia i zapewnia w miarę możliwości opiekę pielęgniarską;
  5. umożliwia spożywanie posiłków;
  6. organizuje pomoc materialną.
 2. Zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej określają odrębne regulaminy.
 3. Szkoła stwarza odpowiednie warunki nauczania i pobytu uczniom niepełnosprawnym.
 4. Szkoła  kształtuje  u  uczniów  postawy  prospołeczne,  poprzez możliwość organizowania i udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. Szkoła umożliwia wsparcie akcjom charytatywnym.
 § 13
 1. Szkoła   sprawuje   opiekę   nad   uczniami   kierując   się   ich   potrzebami,   troszczy  się o bezpieczeństwo uczniów oraz udziela, w miarę posiadanych możliwości, stałej bądź doraźnej pomocy materialnej uczniom, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych pomocy takiej wymagają.
 2. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez dostosowanie pomieszczeń i terenu szkoły do podstawowych wymagań wynikających z przepisów BHP, okresowe szkolenie kadry, działanie społecznej służby BHP, regulamin zachowania ucznia ZST i przyjęte procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Celowi temu służy również elektroniczny system monitorowania obiektu szkolnego.
 3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole Szkół sprawują:
 1. wszyscy   nauczyciele,   a  także   pracownicy   niepedagogiczni   szkoły,  niezależnie od    pełnionych   w   danym   momencie   czynności,   mają    obowiązek    reagowania i podejmowania stosownych działań we wszystkich zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów;
 2. podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia;
 3. podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury;
4. Plan  dyżurów  nauczycielskich  ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe Zespołu Szkół, a zadania nauczycieli dyżurujących określa regulamin dyżuru.
5. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu Szkół, w tym w trakcie wycieczek  organizowanych przez Zespół Szkół, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
6. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół Szkół określają odrębne przepisy.
7. Szkoła zapewnia możliwość ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wyboru ubezpieczyciela dokonuje Rada Rodziców.