Rozdział 3 Organy Szkoły i ich kompetencje (§ 14 - § 20)

§ 14
 1. Zespołem Szkół kieruje Dyrektor, przy pomocy wicedyrektora oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze.
 2. Rada   Pedagogiczna   Zespołu  Szkół   jest   kolegialnym   organem   połączonych   szkół w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Posiada uprawnienia i kompetencje Rady Pedagogicznej Szkoły określone ustawą.
 3. W Zespole Szkół działają organy Samorządu Uczniowskiego ZST i Rada Rodziców ZST.
 4. Działające w połączonych szkołach organy współpracują ze sobą w realizacji zadań statutowych, a w szczególności informują się wzajemnie o podstawowych kierunkach prowadzonej i planowanej działalności.
 § 15
 1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół Szkół. Postępowanie w tej sprawie określają odrębne przepisy.
 2. Dyrektor  Szkoły  wstrzymuje  wykonanie  uchwał  organów  statutowych  w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 3. Dyrektor Szkoły w szczególności:
 1. kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
  i pracowników niepedagogicznych;
 3. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 4. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;
 5. dokonuje oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli Szkoły;
 6. koordynuje działania organów Szkoły;
 7. zabiega  w  szczególności  o  stworzenie   optymalnych   warunków   organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
 8. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 9. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 10. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 11. decyduje w sprawach tygodniowego rozkładu zajęć;
 12. dysponuje  środkami  określonymi  w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 13. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę oraz innym pracownikom podczas pracy;
 14. powołuje, w razie potrzeby, stałe lub doraźne komisje i zespoły zadaniowe;
 15. stwarza warunki do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych;
 16. organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności   dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;
 17. skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;
 18. współpracuje z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym oraz z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, prowadzi mediacje w sprawach spornych pomiędzy działającymi w Szkole organami;
 19. organizuje powstanie Rady Szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców lub samorządu uczniowskiego. W ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku organizuje pierwsze spotkanie Rady Rodziców w skład, której wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 20. w sprawach wynikających z ustawy jest organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 21. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4. W Zespole Szkół  tworzy się stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Powierzenia tych stanowisk oraz odwołania z nich dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
6. Szczegółowe zadania osób zajmujących stanowisku kierownicze w Zespole Szkół określa Dyrektor Zespołu Szkół.
7.  W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go Wicedyrektor Szkoły.
 
§ 16
 1. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu. Prawa, obowiązki i zasady działania w/w organów określa niniejszy Statut oraz odrębne regulaminy.
 2. W  skład  Rady  Pedagogicznej   Zespołu   wchodzą   wszyscy    nauczyciele   zatrudnieni w Zespole Szkół Technicznych.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest Dyrektor Zespołu.
 4. W zebraniach  Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół z głosem doradczym brać udział mogą także inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego – za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu.
 5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez Radę.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Zespołu należy w szczególności:
 1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;
 5. podejmowanie uchwał upoważniających Dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów;
 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
  1. Rada Pedagogiczna Zespołu opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza projekt arkusza organizacji Szkoły na dany rok szkolny oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. projekt planu finansowego Zespołu;
 3. wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia dla których nie została ustalona podstawa    programowa,   lecz   program   nauczania   tych   zajęć   został   włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
  1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt nowego statutu Szkoły lub projekt zmian Statutu Szkoły  i uchwala je.
  2. Dyrektor  Zespołu  może  wystąpić  do  Rady  Pedagogicznej  z  prośbą  o wydanie opinii w innych sprawach istotnych dla Zespołu Szkół.
 § 17
 1. Zasady  funkcjonowania  Rady  Pedagogicznej  określa  regulamin  pracy,  który  określa w szczególności:
 1. sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej;
 2. wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;
 3. kompetencje przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
 4. zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu.
  1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.
  2. W przypadku określonym w ust. 2, postępowanie wyjaśniające przeprowadza organ prowadzący.
  3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
  4. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania  spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 § 18
 1. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.
 2. Zasady wybierania, działania oraz kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego określają odrębne przepisy oraz regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Samorząd  może  przedstawiać  Radzie  Pedagogicznej  oraz  Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, celami edukacyjnymi oraz stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
  1. Dyrektor Szkoły zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego pomoc w sprawach organizacyjnych, w tym lokalowych, stwarza odpowiednie warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez ich opiekunów.
  2. Samorząd Uczniowski wydaje opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół.
  3. Samorząd raz w roku szkolnym ogłasza konkurs, przeprowadza go i wybiera zwycięskie projekty tak zwanego „budżetu partycypacyjnego”. Środki na realizację tego budżetu stanowi  kwota  wydzielana  corocznie przez Radę Rodziców wraz z Dyrektorem Szkoły ze środków uzyskanych z tytułu dobrowolnych składek uczniowskich na Radę Rodziców.
  4. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Ma również możliwość wyłonić radę wolontariatu ze swojego składu.
 § 19
 1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców  reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły. Do jej uprawnień należy
  w szczególności:
 1. występowanie do innych organów Zespołu Szkół z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkół wchodzących w skład Zespołu, a w szczególności:
 1. w sprawie utworzenia Rady Szkoły;
 2. w sprawach określonych w Statucie.
 1. podejmowanie działań, polegających w szczególności na:
 1. uchwaleniu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną „Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ZST";
 2. udzielaniu pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
 3. działaniu na rzecz stałej poprawy jakości pracy Szkoły;
 4. pozyskiwaniu środków finansowych w celu wsparcia działalności Szkoły;
 5. udzielaniu pomocy materialnej uczniom;
 6. organizowaniu współpracy i aktywności rodziców do działań na rzecz Szkoły.
 1. opiniowanie:
 1. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, zaleconego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 2. wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty.
  1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł przeznaczone na wspieranie statutowej działalności szkoły (Fundusz Rady Rodziców). Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin Rady Rodziców.
  2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin uchwalony przez Radę Rodziców ZST.
 § 20
 1. Ustala się następujące zasady współdziałania organów Szkoły:
 1. organy szkoły mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;
 2. organy szkoły dbają o właściwą atmosferę pracy, dobre imię szkoły, sporne kwestie rozwiązują w sposób taktowny i kulturalny;
 3. każdy organ  Szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów, proponując przyjęcie rozwiązania w danej sprawie;
 4. organy  Szkoły  mogą  zapraszać  na  swoje  zebrania  przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji lub poglądów;
 5. Dyrektor  Szkoły  zapewnia  bieżącą  wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły w sprawie  planowanych i podejmowanych działań lub decyzji.
2. Sposób rozwiązywania sporów między organami Szkoły:
1) w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy organami Szkoły, powołuje się każdorazowo komisję kompetentną do rozstrzygania sporu drogą dialogu i szukania consensusu;
 1. Sposób delegowania członków do komisji ustalają organy we własnych regulaminach;
 2. Komisja ustala własny regulamin i tok postępowania;
 3. Po ukończeniu pracy komisja ustala na piśmie postanowienia wiążące dla stron sporu;
 4. W przypadku sporu dotyczącego Dyrektora Szkoły, w komisji może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny;
 5. Od  rozstrzygnięcia,  organom  przysługuje  prawo  do  odwołania  w  terminie 14 dni do organu prowadzącego Szkołę, rozstrzygniecie organu prowadzącego jest ostateczne.
3. Trybu  powyższego  nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami w szczególności w sprawach:
 1. odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 2. odpowiedzialności porządkowej;
 3. sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.