Rozdział 4 Organizacja pracy w Zespole Szkół (§ 21 - § 25)

§ 21
 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym zawiera arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany na podstawie szkolnego planu nauczania z uwzględnieniem planu finansowego Zespołu Szkół, zaopiniowany przez organizacje związkowe, Radę Pedagogiczną, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a zatwierdzony przez organ prowadzący.
 4. Podstawę organizacji pracy Zespołu Szkół w danym roku szkolnym stanowią, ustalone przez Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół:
                 1) szkolne plany nauczania;
                 2) arkusz organizacji szkoły;
                 3) tygodniowy rozkład zajęć.
 1. Szkolne  plany  nauczania  ustala  się  dla całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły, z  wyodrębnieniem  każdego  roku  szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do  dyspozycji   dyrektora,   na   podstawie   ramowego   planu   nauczania,   określonego w odrębnych przepisach.
 2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania,  wychowania  oraz  opieki,  dotyczących  ich  dzieci, nie mogą być pobierane od nich opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
 § 22
 1. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w systemie lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna edukacyjnych zajęć teoretycznych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach,  zarządzeniem  Dyrektora  dopuszcza  się prowadzenie zajęć edukacyjnych w  czasie  od  30  do  60  minut,   zachowując  ogólny  tygodniowy  czas  zajęć   ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Godzina edukacyjnych zajęć praktycznych trwa 55 minut.
 4. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział.
 6. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły  na podstawie arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Niektóre  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne, w szczególności zajęcia praktyczne, zajęcia w pracowniach specjalistycznych, zajęcia wychowania fizycznego, nauczanie języków obcych i informatyki, oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych.
 8. Poszczególne  zajęcia  edukacyjne  mogą  być  prowadzone  na  terenie  i  we  współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, w szczególności szkołami wyższymi, bibliotekami, ośrodkami doradztwa zawodowego, ośrodkami kształcenia, przedsiębiorstwami branżowymi, itp.
 9. W ZST organizuje się:
 1. zajęcia pozalekcyjne obowiązkowe i nadobowiązkowe z funduszy Gminy Miasta Toruń;
 2. nauczanie indywidualne;
 3. zajęcia rewalidacyjne;
 4. zajęcia szkolenia mundurowego i edukacji wojskowej dla klas realizujących innowację pedagogiczną;
 5. wycieczki dydaktyczne;
 6. wizyty studyjne;
 7. kursy doskonalące dla nauczycieli;
 8. szkolenia i kursy dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 9. inne przedsięwzięcia edukacyjne;
 10. rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, zawodów sportowych, rajdów turystycznych, olimpiad i konkursów przedmiotowych, prowadzenie kronik, strony internetowej szkoły, itp.
 § 23
1. Praktyczna nauka zawodu, zorganizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych prowadzona jest na terenie innych jednostek organizacyjnych; w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz u pracodawców, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą, a daną jednostką.
2.  Godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut.
3. Podczas zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów obowiązują regulaminy i przepisy pracodawców.
4. Podczas zajęć praktycznych opiekę nad uczniami sprawują instruktorzy nauki zawodu, nauczyciele i opiekunowie praktyk.
5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach praktycznej nauki zawodu jest aktualne zaświadczenie    lekarskie    lekarza    medycyny    pracy    o     braku     przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz ubezpieczenie NNW.
§ 24
 1. Biblioteka szkolna wraz z Multimedialnym Centrum Informacji (MCI) jest  Ogólnoszkolną Pracownią Informacyjno-Dydaktyczną służącą realizacji:
 1. potrzeb i zainteresowań uczniów;
 2. realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły;
 3. doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela;
 4. popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
 5. popularyzowania wiedzy o regionie.
  1. Biblioteka gromadzi materiały na różnych nośnikach, odpowiednio do poziomu rozwoju technologii informacyjnej i programu edukacji realizowanego w Szkole. Wśród nich są:
 1. programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 2. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;
 3. wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej;
 4. wydawnictwa informacyjne i albumowe;
 5. czasopisma ogólnopedagogiczne  i metodyczne dla nauczycieli;
 6. czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne;
 7. wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;
 8. zbiory multimedialne;
 9. materiały regionalne i lokalne.
  1. Z biblioteki oraz MCI mogą korzystać:
 1. uczniowie;
 2. nauczyciele i pracownicy szkoły,
 3. rodzice.
  1. Biblioteka  udostępnia  swoje  zbiory  w  czasie  trwania   zajęć   dydaktycznych   zgodnie z organizacją roku szkolnego i potrzeb wynikających z indywidualnej pracy z uczniem. Zbiory Biblioteki udostępniane są:
 1. na miejscu (w czytelni);
 2. poza bibliotekę (przez wypożyczenie).
Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki (wypożyczalni, czytelni, MCI) reguluje Regulamin Biblioteki.
 1. Dyrektor szkoły:
 1. zatwierdza zaproponowane przez bibliotekarzy godziny otwarcia biblioteki;
 2. zatwierdza plan pracy biblioteki;
 3. zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie, bezpieczeństwo  i  nienaruszalność mienia oraz środki finansowe na jej działalność –    w sposób umożliwiający prowadzenie planowego, racjonalnego systemu zakupów materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, dokumentów audiowizualnych, multimedialnych itp.) i koniecznego sprzętu;
 4. wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej;
 5. zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni, MCI);
 6. zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy;
 7. sprawuje nadzór nad biblioteką.
  1. Rada Pedagogiczna:
 1. analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku);
 2. opiniuje regulamin biblioteki.
  1. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami i wychowawcami odbywa się poprzez:
 1. udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych                        i materiałów ćwiczeniowych;
 2. współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;
 3. zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów;
 4. udzielanie pomocy w selekcji zbiorów;
 5. współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki;
 6. umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim  do wiadomości nauczycieli;
 7.  współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.
 § 25
 1. Funkcje i zadania biblioteki. Biblioteka szkolna:
 1. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
 2. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą;
 3. przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek;
 4. stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole;
 5. jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami;
 6. wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym  opieki  dydaktycznej   i   wychowawczej   (zdolnym,   z   trudnościami w nauce);
 7. organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;
 8. wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 9. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.
 1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
 1. praca pedagogiczna;
 2. praca organizacyjno–techniczna;
 3. udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
 4. tworzenie  warunków  do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 5. rozwijanie  indywidualnych  zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie        u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 6. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
 7. współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami.
 1. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Biblioteką    kieruje   nauczyciel   bibliotekarz   wyznaczony   przez    dyrektora   szkoły (w przypadku obsady co najmniej 2-osobowej),
 3. Zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich obowiązków oraz w planie pracy.
 4. Lokal biblioteki składa się z:
 1. wypożyczalni;
 2. czytelni;
 3. Multimedialnego Centrum Informacji (MCI).
 1. Wyposażenie biblioteki stanowią:
 1. odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe i audiowizualne;
 2. sprzęt przeciwpożarowy.
 1. Czas pracy biblioteki:
 1. biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego;
 2. szczegółowe godziny otwarcia biblioteki są wywieszone na drzwiach biblioteki.
 1. Zbiory:
 1. biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki.
 2. Rodzaje zbiorów:
 1. wydawnictwa informacyjne i albumowe;
 2. programy i podręczniki szkolne;
 3. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;
 4. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej;
 5. czasopisma, gazety;
 6. dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne;
 7. materiały regionalne.
 1. W bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów:
 1. księgozbiór podstawowy w wypożyczalni;
 2. księgozbiór podręczny w czytelni;
 3. zbiory  wydzielone  częściowo  –  w pracowniach i innych pomieszczeniach szkoły za pokwitowaniem ich odbioru przez nauczyciela na podstawie protokołu przekazania w użytkowanie wraz z deklaracją o przyjęciu odpowiedzialności materialnej.
 1. Zadania MCI:
 1. organizowanie warsztatu pracy umysłowej i dydaktycznej dla potrzeb uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców;
 2.  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji (także online);
 3. szkolenia użytkowników Centrum w celu efektywnego wykorzystania wszelkich źródeł informacji, w tym internetowych;
 4. udostępnianie skomputeryzowanych stanowisk pracy integrujących dostęp do wszelkich źródeł informacji z możliwościami jej przetwarzania i tworzenia nowych dokumentów;
 5.  umożliwienie dostępu do katalogu online biblioteki szkolnej i innych bibliotek.
11.  Finansowanie wydatków:
 1. podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły, w którym przewiduje się odpowiednie fundusze na zakup zbiorów, sprzętu, druków bibliotecznych i innych niezbędnych materiałów;
 2. planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły;
 3. biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub
  z innych źródeł.
12. Inwentaryzacja  zbiorów  w  bibliotece  szkolnej  przeprowadzana jest metodą skontrum na zasadach określonych w odrębnych przepisach i polega na:
 1. porównaniu stanu faktycznego materiałów z zapisami w księgach inwentarzowych;
 2. określeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami ewidencyjnymi a stanem faktycznym;
 3. ustaleniu ewentualnych braków.
Podstawę  przeprowadzenia  skontrum  stanowią  zapisy   w   księgach   inwentarzowych i  w  komputerowej  bazie  danych.  Skontrum   można   przeprowadzić   tradycyjnie, przy  pomocy  arkuszy  kontroli,  lub  po wdrożeniu komputerowego programu obsługi, za pomocą zautomatyzowanego systemu inwentaryzacji zbiorów. Po przeprowadzeniu skontrum  sporządza  się  protokół,  do  którego załącza się szczegółowy wykaz braków, a jeśli inwentaryzacja była przeprowadzana w sposób tradycyjny również arkusze kontroli.