Rozdział 5 Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły (§ 26 - § 33)

§ 26
 1. W Szkole funkcjonują następujące stanowiska kierownicze:
 1. wicedyrektor szkoły;
 2. kierownik szkolenia praktycznego.
 1. Dyrektor  Szkoły  określa  zakres  uprawnień  i odpowiedzialności osób, o których mowa w ust.1 pkt 1-2.
 2. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 3. Zasady zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół określają odrębne przepisy.
 4. Kwalifikacje nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
 5. W Zespole Szkół są zatrudnieni specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym doradca zawodowy.
 6. Zasady zatrudniania oraz zakres zadań i obowiązków osób, o których mowa w ust.3 określają odrębne przepisy oraz Dyrektor Zespołu Szkół.
 7. Zakres zadań i obowiązków pracowników niepedagogicznych szkoły określają odrębne przepisy, w tym Regulamin Pracy.
 § 27
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece    uczniów.    W   tym   celu   zobowiązany   jest   przygotować   rozkład   materiału i przedmiotowy system oceniania.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań na rzecz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez Szkołę;
 2. realizacja procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego;
 3. dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;
 4. dbanie o frekwencję uczniów na zajęciach;
 5. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, określanie mocnych stron, ich zdolności, predyspozycji oraz zainteresowań;
 6. uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez Szkołę;
 7. pełnienie    dyżurów    na   przerwach   między   lekcjami   oraz   przed   rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć;
 8. podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;
 9. służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie nauczycielskim;
 10. aktywne uczestnictwo w zebraniach  Rady Pedagogicznej;
 11. diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i pomaganie w ich eliminowaniu;
 12. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 13. współpraca   z    poradnią    w    procesie    diagnostycznym    i   postdiagnostycznym, w  szczególności  w  zakresie  oceny  funkcjonowania  uczniów,  barier  i  ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań;
 14. właściwe i terminowe prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej;
 15. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych;
 16. prowadzenie prac w ramach zespołów przedmiotowych, oddziałowych i zadaniowych, sprawowanie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub kontraktowego.
3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, szacunkiem dla godności osobistej uczniów oraz respektowaniem praw uczniów, zgodnie ze Statutem Szkoły. Oznacza to m.in. obowiązek:
 1. powiadomienia z 7-dniowym wyprzedzeniem o planowanej pracy pisemnej z danego przedmiotu. Nie dotyczy to krótkich sprawdzianów obejmujących materiał nie większy niż treści i zadania trzech ostatnich zajęć;
 2. podania informacji o uzyskanej ocenie w ciągu dwóch tygodni od napisania planowanej godzinnej  pracy  pisemnej;  nie dotyczy to przypadków obszernych prac kontrolnych, w których nauczyciel może umówić się z uczniami na inny termin podania ich wyników;
 3. zaplanowania w porozumieniu z innymi uczącymi w danym oddziale tylko jednej zapowiedzianej pracy pisemnej w ciągu jednego dnia, oraz do nie więcej niż czterech takich prac w ciągu tygodnia.
4. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów oraz  bezstronne i obiektywne ocenianie zgodne z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym.
5. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczyciela określają odrębne przepisy.
§ 28
 1. Nauczyciel ma prawo do:
 1. decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych
  w nauczaniu swego przedmiotu lub zajęć zgodnie z zatwierdzonym  przez  Dyrektora Szkoły  zestawem programów nauczania;
 2. wyposażenia w niezbędne pomoce dydaktyczne, literaturą metodyczną;
 3. współdecydowania, jako członek Rady Pedagogicznej o kierunku rozwoju Szkoły, koncepcji jej funkcjonowania,  planie pracy;
 4. decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów;
 5. wyrażania opinii w sprawie oceny zachowania swoich uczniów;
 6. wnioskowania  w  sprawie  nagród  i  wyróżnień  oraz form działań wychowawczych dla swoich uczniów.
 1. Nauczyciele ponadto korzysta z:
 1. uprawnień  wynikających   ze   stosunku   pracy   i   innych   uprawnień   wynikających z przepisów prawa;
 2. opieki i doradztwa doświadczonego nauczyciela, opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staże pedagogiczne, udziału w lekcjach otwartych;
 3. z pomocy doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.
 § 29
 1. Dyrektor  Szkoły  powierza  każdy  oddział  szczególnej  opiece  wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania.
 3. Zmiana  nauczyciela  wychowawcy  może  nastąpić  tylko  na skutek sytuacji losowych (np. długa choroba lub zwolnienie nauczyciela) lub innych ważnych powodów organizacyjnych.
 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami określonej w     „Programie     Wychowawczo-Profilaktycznym     Zespołu     Szkół    Technicznych” a w szczególności:
 1. tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój;
 2. przygotowanie ucznia do pełnienia ról w dorosłym życiu;
 3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
  1. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4 wychowawca:
 1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;
 2. realizuje  uzgodniony  z  uczniami  i  ich  rodzicami  plan pracy wychowawczo-profilaktycznej klasy spójny z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły;
 3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna  jest  indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów uzdolnionych jak i mających specjalne potrzeby edukacyjne);
 4. współpracuje z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;
 5. współpracuje   z   pedagogiem   szkoły,   poradniami   psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
 6. stale monitoruje postępy w nauce swoich uczniów;
 7. mobilizuje uczniów do  systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach;
 8. udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu;
 9. kształtuje    właściwe    stosunki    pomiędzy    uczniami,    opierając   je   na   tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
 10. systematycznie uczestniczy w pracach zespołu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 11. utrzymuje stały kontakt z rodzicami w sprawach wyników w nauce i zachowaniu się ucznia;
 12. informuje uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych;
 13. prowadzi okresowo zebrania z rodzicami swoich uczniów;
 14. prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa  szkolne,  plan  pracy  wychowawczo-profilaktycznej  klasy, tematy zajęć z wychowawcą) zgodnie z przepisami.
6.  Wychowawca współpracuje z Klasową Radą Rodziców w sposób ustalony z rodzicami.
7. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania określonymi w przepisach oraz innymi postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez szkołę.
 
§ 30
1W Zespole Szkół działają zespoły i komisje nauczycielskie:
 1. Szkolny Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny;
 2. Oddziałowe  Zespoły  Nauczycieli,   które   tworzą   nauczyciele   prowadzący  zajęcia w danym oddziale klasowym;
 3. komisje przedmiotowe;
 4. komisje problemowe i zadaniowe, w tym: Komisja ds. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, Komisja Oceniania Wewnątrzszkolnego, Komisja Socjalna, Komisja Statutowa, Komisja Rekrutacyjna, Komisja ds. planu lekcji, Komisja stypendialna dla uczniów, Komisja ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej, Komisja ds. poprawy bezpieczeństwa, Komisja ds. promocji szkoły, Komisja ds.  wspierania  rozwoju zawodowego nauczycieli, Komisja ds. uroczystości szkolnych i inne powoływane przez Dyrektora w miarę potrzeb.
2. Pracą zespołu kieruje lider powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu.
3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
4. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.
5. Dyrektor Szkoły, na wniosek lidera zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania  lub  zadań  zespołu  innych  nauczycieli,  specjalistów  i  pracowników   szkoły. W pracach zespołu mogą brać również osoby niebędące pracownikami szkoły.
6. Dyrektor Szkoły może powoływać na czas określony lub nieokreślony komisje nauczycieli do realizacji zadań określonych w Statucie.
 
§ 31
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale klasowym tworzą oddziałowe zespoły nauczycieli.
2. Pracą zespołu kieruje wychowawca danego zespołu klasowego.
3. Cele i zadania zespołu obejmują:
 1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
 2. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
 3. opiniowanie opracowanych przez nauczycieli aktualnych programów nauczania – dotyczy to szczególnie przedmiotów zawodowych;
 4. analizowanie wyników nauczania, ocen i frekwencji w danym zespole klasowym;
 5. organizowanie egzaminów próbnych, analiza tych egzaminów. Analiza egzaminów zewnętrznych, przekazanie wyników uczniom i rodzicom, monitorowanie wniosków, analiza efektywności wniosków;
 6. przygotowanie szkolnych konkursów, turniejów i olimpiad;
 7. przygotowanie uczniów do olimpiad i egzaminów zewnętrznych;
 8. monitorowanie realizacji podstawy programowej;
 9. wsparcie ucznia z problemami dydaktycznymi;
 10. rozpoznawanie sytuacji życiowej uczniów, ich problemów, stanu zdrowia, sytuacji prawnej, możliwości intelektualnych oraz udzielanie pomocy w uzasadnionych przypadkach;
 11. ustalanie i realizacja zabiegów wychowawczych w odniesieniu do poszczególnych uczniów lub całego zespołu klasowego;
 12. wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym oddziale przez jeden rok szkolny. Więcej niż jeden podręcznik można wybrać biorąc pod uwagę  zakres rozszerzony, poziom nauczania języka obcego, podręczniki do kształcenia zawodowego, podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych i uczniów objętych kształceniem w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
 § 32
 1. Pomoc  psychologiczno- pedagogiczna  uczniom  i  ich  rodzicom  jest  udzielana zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Pedagog  w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. Do zadań pedagoga  należy w szczególności:
 1. organizowanie    i    prowadzenie    form    pomocy     psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;
 3. podejmowanie działań wychowawczo- profilaktycznych – koordynacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;
 4. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz prowadzenie rejestru opinii i orzeczeń lekarskich;
 5. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 6. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 § 33
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
2. Zespół Szkół organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji     oraz dyskusji na tematy wychowawcze, są to:
 1. zebrania z rodzicami;
 2. rozmowy indywidualne.
3. Zebrania  z  rodzicami  mogą  być  poza ogólnoszkolnym harmonogramem organizowane w każdym czasie z inicjatywy wychowawcy lub rodziców.
 1. Rodzice mają prawo oczekiwać:
 1. pełnej informacji i uwzględnienia ich uwag o:
 1. planowanych  do realizacji programach i projektach dydaktyczno–wychowawczych w szkole i w oddziale;
 2. ocenianiu wewnątrzszkolnym;
 3. bieżących i okresowych postępach i wynikach w nauce ich dzieci, ich zachowaniu, sukcesach i trudnościach.
 1. profesjonalnych porad.
 1. Formy powiadomienia rodziców uczniów o bieżących i okresowych wynikach w nauce zostały zawarte w § 35 ust. 14 i § 40 ust. 1 Statutu.
 2. Szkoła ma prawo oczekiwać od rodziców:
 1. znajomości Statutu, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły oraz planu nadzoru pedagogicznego;
 2. udziału w pracach Rady Rodziców na terenie klasy i szkoły;
 3. obowiązkowej obecności na zebraniach z rodzicami (wg podanego harmonogramu);
 4. bezpośredniego i częstego kontaktu, w szczególności w przypadku ucznia z problemami edukacyjnymi, celem zdiagnozowania problemu oraz wspólnego ustalenia i realizacji programu naprawczego.
 1. Formy kontaktów wychowawcy z rodzicami:
 1. rozmowa bezpośrednia;
 2. rozmowa telefoniczna;
 3. list (w tym wezwanie rodzica listem poleconym za potwierdzeniem odbioru);
 4. e-mail;
 5. wpis do „Zeszytu usprawiedliwień”;
 6. krótka wiadomość tekstowa – sms;
 7. „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym „Vulcan”.
 1. Jeżeli rodzic nie podejmuje współpracy, a uczeń nadal nie uczęszcza do szkoły, ma zastosowanie § 51 ust. 2 - 4.