Rozdział 7 Uczniowie Szkoły (§ 47 - § 54)

§ 47
 1. Rekrutacja uczniów do Szkoły odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych.
 2. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz rodzaje tej dokumentacji określają odrębne przepisy.
§ 48
 1. Uwzględniając w szczególności prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń Szkoły ma prawo do:
  1. nauki, realizowane w oparciu na zasadzie równych szans;
  2. informacji o zapadających w szkole decyzjach dotyczących ucznia, takich jak przeniesienie  do  innej  klasy,  treść  uwag  o  zachowaniu  i  ocena  zachowania,  informacja o wszystkich ocenach itp.;
  3. wypowiadania swoich poglądów i opinii w tym własnych sądów światopoglądowych, opinii na temat programów i metod nauczania, ważnych spraw życia szkoły, klasy, samorządu oraz opinii o bohaterach historycznych, literackich itp., ponadto przedstawienia stanowiska we własnej sprawie;
  4. wolności zrzeszania się, przez możliwość działania w Samorządzie Uczniowskim, wydawania gazetki szkolnej lub innej formy aktywności;
  5. wolności od poniżającego traktowania i karania, co oznacza zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej lub psychicznej oraz poszanowanie godności ucznia;
  6. wolności myśli, sumienia, wyznania polegającej na zapewnieniu uzewnętrznienia przekonań   religijnych    i    światopoglądowych,  równym  traktowaniu  niezależnie  od  wyznawanej religii i światopoglądu, tolerancji wobec inności;
  7. znajomości  swoich  praw, dostępności   wiedzy   o   prawach i możliwości korzystania z nich.
 2. Uczeń ma prawo korzystać z bazy dydaktycznej szkoły przez cały czas jej pracy.
 3. Uczeń ma prawo do planowania swojej nauki i właściwego przygotowania się do prac kontrolnych. Odpowiednie obowiązki nauczyciela zawiera § 27 ust. 3 i 4 Statutu.
 4. Granicą praw każdego ucznia jest poszanowanie praw innych osób.
 § 49
1.  W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń ma prawo do skargi.
2.  Skargę można składać do wychowawcy klasy, pedagoga szkoły, dyrektora szkoły.
3.  Skarga może mieć formę ustną lub pisemną.
4.  Skarga powinna wskazywać prawo, które zostało naruszone wraz z uzasadnieniem.
5. Uczeń  może  odwołać  się  od decyzji władz szkoły do Rzecznika Praw Ucznia, którym jest  jeden z wizytatorów Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty (Delegatura KO w Toruniu, ul. Moniuszki 15/21; 87-100 Toruń).
6. Po  wyczerpaniu  możliwości  dochodzenia  praw  w  szkole,  uczeń może również wnieść skargę na krzywdzące go postępowanie do Biura Rzecznika Praw Dziecka (ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa)
§ 50
 1. Przywileje przysługują uczniom przestrzegającym Statutu i mogą być cofnięte przez Dyrektora ZST w ramach stosowanych kar. Do przywilejów zaliczamy:
  1. udział w uroczystościach organizowanych przez Samorząd Uczniowski i inne organizacje działające w szkole.
  2. tzw. „okres adaptacyjny” (dwa tygodnie bez oceny niedostatecznej, dotyczy to tylko uczniów klas pierwszych).
  3. „Szczęśliwy numer” zwalniający z odpowiedzi, udziału w niezapowiedzianych sprawdzianach, odpowiedziach ustnych i kontroli zadania domowego.
  4. skorzystanie   z   prawa   do   bycia   nieprzygotowanym   do   zajęć   lekcyjnych   zgodnie z zapisami w przedmiotowych systemach oceniania.
  5. reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 § 51
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i innych regulaminach, a zwłaszcza obowiązek:
  1. punktualnego i systematycznego uczęszczania na obowiązkowe zajęcia   edukacyjne;
  2. przestrzegania  obowiązujących  przepisów  bhp  i  przeciwpożarowych,  a  zwłaszcza dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów oraz powiadamiania administracji, wychowawcy lub Dyrektora Szkoły o zauważonych w szkole lub jej otoczeniu sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi;
  3. dostarczania do wychowawcy, w ciągu 7 dni od ponownego podjęcia nauki, pisemnego     wyjaśnienia   przyczyn   nieobecności   w  szkole.   Ostateczną    decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności w każdym przypadku podejmuje wychowawca klasy;
  4. utrzymywania    schludnego    i     czystego    wyglądu,    ubierania   się   stosownie do okoliczności;
  5. uczestniczenia w uroczystościach, akademiach i innych imprezach organizowanych przez Szkołę;
  6. przestrzegania    norm    moralnych    i    zasad   kultury   współżycia   w   odniesieniu do  nauczycieli,  innych   pracowników   szkoły   oraz   koleżanek   i    kolegów,  np.  otoczenia  opieką  młodszych i słabszych;
  7. przestrzegania  zakazu  palenia  tytoniu,  picia  alkoholu  oraz  używania   środków odurzających   oraz   rozprowadzania i zażywania środków psychoaktywnych w  szkole i poza nią;
  8. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
  9. dbania o honor i tradycję Szkoły;
  10. podporządkowania   się   zarządzeniom  i  poleceniom Dyrektora ZST oraz  nauczycieli i  innych  pracowników  szkoły, w szczególności w sprawach  porządkowych np. dbanie o ład i porządek, naprawienie wyrządzonej szkody;
  11. podporządkowania  się  ustaleniom rady Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego  mającym  na   uwadze   dobro  wspólne,  nie  godzącym  w  ogólnie przyjęte normy zachowań i niesprzeczne z prawem.
 2. Wobec  uczniów  niepełnoletnich,  opuszczających  zajęcia  szkolne  oraz  braku kontaktu z ich rodzicami, wychowawca prosi o interwencję dzielnicowego w  miejscu zamieszkania ucznia.
 3. W  przypadku  ucznia  niepełnoletniego,  uchylającego  się  od realizacji obowiązku nauki i  braku   współpracy  z  rodzicami  w  egzekwowaniu  tego  obowiązku,   wychowawca, po wyczerpaniu możliwości nawiązania współpracy z rodzicami (§33 ust. 7) za zgodą Dyrektora Szkoły, składa wniosek do Sądu Rodzinnego z prośbą o zbadanie przyczyn braku opieki rodzicielskiej oraz pomoc w zakresie wyegzekwowania obowiązku nauki.
 4. W przypadku, gdy uczeń nie wypełnia obowiązku nauki (tj. opuścił w miesiącu 50% obowiązkowych zajęć i nieobecności te nie zostały usprawiedliwione) rodzice lub opiekunowie prawni otrzymują ze szkoły upomnienie z informacją o nieobecnościach ucznia. Jeżeli po upływie 7 dni od daty dostarczenia upomnienia uczeń nie podejmie nauki wobec rodziców lub opiekunów prawnych zostaną zastosowane środki  przymusowe  przewidziane  w  art. 15 i  art. 121   ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji  (Dz. U. 2005/229/1954, z późn. zm.) poprzez nałożenie grzywny w wysokości do 5000 zł. Grzywna może być nakładana wielokrotnie do kwoty 10000zł.
 § 52
 1. Uczniowie, którzy wyróżniają się wzorową postawą, a w szczególności:
  1. postępami w nauce;
  2. osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub w innych dziedzinach;
  3. pracą na rzecz Szkoły lub środowiska lokalnego;
  4. działalnością na rzecz wolontariatu;
  5. godnym reprezentowaniem Szkoły na zewnątrz;
  6. aktywnym  uczestnictwem w organizowaniu życia szkoły;
  7. rzetelnością i odpowiedzialnością za powierzone zadania i mienie
mogą zostać uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami.
 1. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Szkoły:
 1. pochwałę ustną udzieloną przez wychowawcę klasy;
 2. pochwałę pisemną udzieloną przez wychowawcę klasy odnotowaną w dzienniku lekcyjnym;
 3. pochwałę pisemną udzieloną przez Samorząd Uczniowski lub Klasowy;
 4. pochwałę udzieloną przez Dyrektora ZST;
 5. dyplom;
 6. list gratulacyjny Dyrektora ZST do ucznia i/lub rodziców;
 7. nagrodę rzeczową;
 8. wystąpienie z  wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Torunia, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Toruńskiego, Ministra Edukacji, Prezesa Rady Ministrów.
 1. Nagrody i wyróżnienia określone w § 52 ust. 2 przyznaje Dyrektor ZST z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów ZST i określić warunki ich uzyskania. Odznaki nadaje Dyrektor ZST na podstawie wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego stwierdzającego, że warunki uzyskania odznaki zostały spełnione.
 3. Wyróżniający  się  uczniowie  mogą  otrzymać również, wedle odrębnych zasad, nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze państwowe, samorządowe, oświatowe oraz inne organizacje i instytucje.
 4. Uczeń może otrzymać promocję /ukończyć szkołę/ z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania; uczeń taki otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem.
 5. ZST ma obowiązek informowania rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.
 6. Uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego ma prawo wnieść zażalenie od przyznanej nagrody  do  Dyrektora  Szkoły  w  terminie do trzech dni od momentu poinformowania go o fakcie otrzymania nagrody.
 § 53
1. Postępowanie dyscyplinarne w szkole ma przede wszystkim charakter wychowawczy, określoną karę porządkową należy stosować dopiero po wyczerpaniu stosownych w danej sytuacji możliwości wynikających z trybu postępowania wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze, a zwłaszcza po uprzedniej rozmowie:
 1. wychowawcy klasy z uczniem;
 2. pedagoga szkolnego z uczniem, w celu zdiagnozowania źródła zachowań o cechach nieprzystosowania społecznego;
 3. wychowawcy klasowego z uczniem i rodzicami;
 4. wicedyrektora z uczniem;
 5. Dyrektora ZST z uczniem.
  1. Wymierzając karę należy kierować się zasadą przechodzenia od kar łagodniejszych do kar surowszych  chyba,  że charakter przewinienia i stopień złej woli nakazują zastosowanie od razu kary surowszej lub nawet najsurowszej.
  2. Karę wymierzyć można tylko wtedy, gdy wina ucznia jest bezsporna.
  3. Dyrektor ZST może zawiesić wykonanie kary na czas próby, nie dłużej niż pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej czy też organizacji działającej w ZST; w przypadku popełnienia w okresie próby  kolejnego  wykroczenia  statutowego  następuje natychmiastowe odwieszenie kary z możliwością jej zaostrzenia.
  4. Decyzja Dyrektora ZST o wymierzeniu kary porządkowej jest ostateczna.
  5. Wychowawca  ma  obowiązek  informowania  rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze dyscyplinarnej.
 § 54
1. Uczniowie  dopuszczający  się  czynów   i   zachowań   niezgodnych   ze   Statutem   ZST, a w szczególności naruszający jego postanowienia zawarte w §51 i §55, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, odpowiadającą charakterowi przewinienia.
2. Uczniowie mogą być karani następującymi karami porządkowymi:
 1. upomnieniem wychowawcy klasy z wpisem do dziennika;
 2. naganą wychowawcy klasy z wpisem do dziennika;
 3. naganą Dyrektora Szkoły z dołączeniem do akt ucznia i cofnięciem przywilejów uczniowskich;
 4. naganą Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły  udzieloną w obecności rodziców (opiekunów);
 5. skreśleniem z listy uczniów ZST.
3. Od  każdej  wymierzonej  kary  uczeń może się odwołać do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o ukaraniu.
4. W przypadku spowodowanego niedbałością lub celowego zniszczenia mienia szkoły, niezależnie od zastosowanej kary uczeń lub jego rodzice zobowiązani są do naprawienia szkody.
5. Uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia uznaje się za unikających wykonywania swoich podstawowych obowiązków i mogą oni być karani karami dyscyplinarnymi zgodnie z powyższym katalogiem, z uwzględnieniem § 54 ust. 6.
6. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadkach:
 1. szczególnie  rażącego  łamania  postanowień  Statutu  Szkoły  zwłaszcza,  gdy   chodzi o następujące czyny:
 1. poważne, umyślne naruszenie nietykalności cielesnej ucznia lub innych osób;
 2. stworzenie sytuacji zagrażającej bezpośrednio życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, pracowników ZST i innych osób;
 3. działania i zachowania o charakterze chuligańskim cechujące się dużym nasileniem złej woli, godzące w elementarne zasady współżycia społeczności ZST i dobre imię Szkoły;
 4. używanie, pozostawanie pod wpływem i posiadanie oraz rozprowadzanie środków psychoaktywnych  (alkohol,  narkotyki,  dopalacze,  papierosy elektroniczne, inne) na terenie szkoły oraz podczas uroczystości szkolnych odbywających się poza szkołą;
 5. dokonanie kradzieży;
 6. sfałszowanie dokumentu, poświadczenie nieprawdy;
 7. umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia ZST.
  1. uporczywego uchylania się od podjęcia terapii specjalistycznej w przypadku osób uzależnionych, dotyczy to również nałogu wagarowania.
7.  Skreślenie  z  listy  uczniów  odbywa  się  na  podstawie  uchwały  Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Jest to decyzja administracyjna Dyrektora Szkoły, której tryb regulowany jest przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Od decyzji tej przysługuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie, w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie należy skierować do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora ZST.
8. Dyrektor Szkoły może też nałożyć na ucznia obowiązek zadośćuczynienia na rzecz społeczności szkolnej, jeśli wniosek taki uchwali Rada Pedagogiczna. Formę zadośćuczynienia ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim.