Rozdział 8 Regulamin uczniowski w ZST (§ 55)

§ 55
  1. Przepisy porządkowe:
1) W  czasie planowanych zajęć uczeń przebywa wyłącznie na terenie szkoły. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia przebywającego poza jej terenem.
2) Każdy  uczeń  ma  obowiązek  posiadania   legitymacji   szkolnej   i   okazywania   jej na wezwanie pracownika szkoły.
3) Na terenie szkoły oraz w jej pobliżu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, posiadania i/lub używania alkoholu, środków psychoaktywnych i e-papierosów.
4) Uczniów obowiązuje szacunek wobec całej społeczności szkolnej. Nie wolno używać słów wulgarnych, stosować przemocy, znęcać się ani prześladować innych.
5) W dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w czasie uroczystości szkolnych, egzaminów zewnętrznych oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz, obowiązuje strój odświętny.
6) Regulamin klas mundurowych, który stanowi załącznik do Statutu, określa zasady noszenia umundurowania, prawa i obowiązki uczniów klas mundurowych oraz możliwości otrzymania awansów.
7) Uczniowie dbają o porządek na terenie szkoły i ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone przez siebie sprzęty szkolne.
8) Uczniowie, którzy nie biorą udziału w zajęciach:
a) wychowania fizycznego - przebywają w tym czasie w sali gimnastycznej;
b) religii - przebywają w tym czasie w czytelni szkolnej.
2. Zabrania się:
1) Posiadania i używania:
  1. przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych: materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych stwarzających zagrożenie zdrowia i życia, broni, imitacji broni oraz innych narzędzi zabójczych, niebezpiecznych bądź ostrych mogących służyć jako broń (pałek, łańcuchów, rzutek, żyletek, noży, kastetów, proc itp.).
  2. telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć. Odpowiedzialność za posiadany w szkole sprzęt ponosi jego właściciel.
2) Noszenia:
  1. ubrań  i  fryzur  wskazujących  na   przynależność   do   jakiejkolwiek   subkultury (np. emblematy pseudokibiców lub narkotyków, znaki faszystowskie, kolorowe włosy);
  2. ubioru niestosownego w miejscu nauki (np. zbyt skąpa garderoba, zbyt wysokie obcasy);
  3. ekscentrycznych ozdób (np. kolczyki z wyjątkiem uszu, wyzywający makijaż);
  4. kosztownej biżuterii.
3. W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych, uczniowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich zagrożeń nauczycielom lub innym pracownikom szkoły.
4. Podstawą  tych  działań  jest dialog,  którego  celem  jest   wskazanie   naruszeń   porządku i bezpieczeństwa oraz odwołanie się do przepisów wewnątrzszkolnych, a w szczególności do regulaminu i Statutu Szkoły.
5. W przypadku braku pozytywnej reakcji stosowane są kary statutowe, podstawą zastosowania  których,   jest  wpis  w  dzienniku  lekcyjnym, dokonany przez nauczyciela w uwagach o uczniu.