Rozdział 9 Postanowienia końcowe (§ 56)

§ 56
 
1. Zespół Szkół używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zespół  Szkół  posiada   pieczęć   urzędową  wspólną  dla  wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.
3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę wchodzącą w  skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły. Nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.
4. Tablice i pieczątki połączonych szkół mają u góry nazwę Zespołu Szkół, a u dołu nazwę szkoły.
5. Zespół Szkół jest jednostką budżetową. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu Szkół regulują odrębne przepisy.
  1. W szkole gromadzone są środki na rachunku dochodów własnych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  2. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
  3. Działalność związków zawodowych w Zespole Szkół określają odrębne przepisy.
  4. W  Zespole Szkół na użytek dobrej praktyki opracowuje się procedury, które składają się na   Księgę  Procedur  ZST.  Procedury  tworzy  się  z  inicjatywy   przynajmniej  jednego z organów szkoły.
  5. Procedura powstaje w odpowiedzi na zaistniały problem i jest przyjętym sposobem jego rozwiązania poprzez opracowanie i wdrożenie systemu działań.
  Statut Szkoły obowiązuje od dnia 01.12.2017r.
Uchyla się Statut Szkoły z dnia 01.09.2015r.