Stypendia

Pomoc materialna 2019 / 2020

Pomoc materialna dla uczniów:
  1. STYPENDIUM SZKOLNE
Uczniowie mieszkający na terenie Torunia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia. Wnioski można składać od 3 do 13 września 2019 roku w szkole.
Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?
  • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
Komu nie przysługuje stypendium szkolne?
  • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 480 zł (rocznie);
  • uczniowi spoza Torunia, przebywającemu w Toruniu w internacie lub na stancji.
Dochód uprawniający do pomocy:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa w okresie od IX-X 2019r. 528,00 zł.
Kiedy i gdzie złożyć wniosek?
  • Uczeń szkoły, dla której Gmina Miasta Toruń jest organem prowadzącym - od 3 do 13 września 2019 r. w swojej szkole; Wnioski do pobrania w szkole lub ze strony: http://www.um.torun.pl
Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?
  • Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień - dla uczniów oraz wychowanków), lub w przypadku utraty dochodu w miesiącu złożenia wniosku.
  • Dokument potwierdzający zamieszkanie w Toruniu ucznia/słuchacza, tj. kopia dowodu osobistego (rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia/słuchacza) lub zaświadczenie o zameldowaniu (stałym lub czasowym) na terenie Torunia wydane przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia lub umowa najmu mieszkania lub oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Torunia.
 
2. ZASIŁEK LOSOWY
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Uczniowie spoza Torunia mogą starać się o zasiłek szkolny w swoich gminach.
Szczegóły u pedagoga szkolnego i na stronie :
www.torun.pl/sites/default/files/pictures/uchwala-tekst_jednolity_0.pdf
 


Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Uczniowie spoza Torunia mogą starać się o zasiłek szkolny w swoich gminach.
Szczegóły u pedagoga szkolnego i na stronie :
www.torun.pl/sites/default/files/pictures/uchwala-tekst_jednolity_0.pdf