Technik budownictwa

Technik budownictwa o specjalności budownictwo ogólne zajmuje się wykonywaniem różnorodnych czynności związanych z pracami budowlanymi. W zależności od zajmowanego stanowiska technik budownictwa może wykonywać zadania związane z wykonywaniem testów terenowych i laboratoryjnych gleb oraz materiałów konstrukcyjnych i budowlanych, wykonywaniem prac kreślarskich, projektowaniem obiektów budowlanych, świadczeniem pomocy technicznej przy wznoszeniu budynków i innych budowli wraz z wykonywaniem pomiarów technicznych i przygotowywaniem raportów pomiarowych. Pracując bezpośrednio w wykonawstwie na budowie technik budownictwa może być zatrudniony na stanowisku robotniczym, brygadzisty, majstra lub kierownika budowy. Jest to zależne to od doświadczenia zawodowego i posiadanych przez niego uprawnień. Największe szanse zatrudnienia ma technik budownictwa posiadający uprawnienia budowlane: wykonawcze, projektowe lub projektowo- wykonawcze. Uprawnienia zdobywa się posiadając doświadczenie zawodowe. Do zadań technika budownictwa zatrudnionego na budowie należy przygotowanie budowy od samego początku aż po jej odbiór techniczny. Powinien więc przygotować plac budowy, przygotować rozpoczęcie prac, zagospodarować plac budowy, wykonać prace budowlane zgodnie z projektem. Technik pracujący jako majster na budowie odpowiada dodatkowo za powierzonych mu ludzi, ich pracę, przestrzeganie zasad BHP. Jest to odpowiedzialność za jeden konkretny plac budowy. W przypadku technika budownictwa zatrudnionego na stanowisku kierownika budowy odpowiedzialność ta jest większa, kierownik może odpowiadać bowiem za kilka inwestycji budowlanych. Praca technika budownictwa jest wykonywana głównie zespołowo, może być jednak również pracą indywidualną. Odbywa się głównie na powietrzu, ale istnieje również możliwość pracy w pomieszczeniach biurowych. Kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.
Zadania technika budownictwa obejmują:
 • analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych
 • wykonywanie rysunków budowlanych
 • określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania
 • wykonywanie prac pomiarowych związanych z prowadzeniem robót budowlanych
 • określanie gruntów budowlanych, ich właściwości i zastosowania do celów fundamentowych
 • kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i robotami na obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac
 • prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem
 • projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń statycznych oraz wykonywanie obliczeń statycznych elementów budowlanych
 • dobieranie optymalnych technologii wykonania różnych robót budowlanych
 • organizowanie pracy podwykonawców na budowie
 • ustalanie norm pracy w różnych robotach budowlanych
 • określanie stanu zużycia elementów budowlanych i sposobu ich naprawy
 • organizowanie pracy polowego laboratorium materiałów budowlanych
 • organizowanie pracy przy obiektowej wytwórni półfabrykatów budowlanych
 • kształtowanie optymalnych warunków pracy na budowie z uwzględnieniem prawa pracy i przepisów BHP  
CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania określonych robót budowlanych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem bud1
  terenu budowy;
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.
   
Przykładowe miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa budowlane
 • wytwórnie prefabrykatów
 • laboratoria
 • nadzór budowlany
 • administracja budynków
 • biura projektowe.
 • administracja przedsiębiorstw budowlanych
 • przedsiębiorstwa konserwacji zabytków
 • administracja spółdzielni mieszkaniowych
 • urząd gminy

   
  OPRÓCZ NAUKI CZEKA CIĘ:
  • praktyka zawodowa, która trwa 4 tygodnie w trzeciej klasie
  • zajęcia praktyczne na warsztatach (jeden dzień w tygodniu)
  • udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, która umożliwia zdobycie indeksu na wydziały budowlane szkół wyższych w całej Polsce
  • wycieczki przedmiotowe i integracyjne
  • kursy i zajęcia prowadzone w ramach projektów unijnych: zajęcia specjalistyczne zawodowe przygotowujące do zdawania egzaminów zawodowych, zajęcia specjalistyczne zawodowe przygotowujące do uzyskania uprawnień „SEP”, zajęcia specjalistyczne zawodowe przygotowujące do uzyskania uprawnień operatora wózków jednojezdniowych
  • kurs montażu rusztowań
  • wizyty studyjne na budowach, w firmach produkujących prefabrykaty, w cementowniach
  • płatne wakacyjne staże zawodowe

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji:                   

- język polski,
- matematyka,
- język obcy,
- fizyka

Przedmioty realizowane jako rozszerzenie:  
- matematyka,
- chemia