Technik geodeta

 

Technik geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.

Geodezja (miernictwo) obecna jest w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych. Architekci tworzą projekty na tzw. podkładach mapowych (zaktualizowana mapa zasadnicza), gotowy projekt zostaje wytyczony w terenie przez geodetę, realizacja projektu jest monitorowana również przez geodetę. Kontynuacją tych prac, po zakończeniu budowy, jest inwentaryzacja powykonawcza (na którą składa się pomiar powykonawczy) wykonywana przez geodetę. Przedmiotem geodezji są także badania odkształceń budowli.

Współczesna geodezja współpracuje z różnymi dziedzinami wiedzy i przemysłu, np.: architektura, budownictwo, drogownictwo, rolnictwo, górnictwo, administracja, wojsko itp. Zadaniami geodezji są również regulacje stanu prawnego nieruchomości.

Kierunek ten w naszej szkole cieszy się dużym zainteresowaniem również ze strony dziewcząt. Przyszłe geodetki skutecznie przełamują toruński stereotyp "Budowlanki",  jako szkoły męskiej.
 
W ramach nauki w szkole uczeń przyswaja umiejętności zawodowe:

 • posługiwania się jednostkami miar stosowanymi w pracach geodezyjnych;
 • korzystania z układów współrzędnych stosowanych w geodezji i kartografii;
 • rozpoznawania znaków i symboli kartograficznych;
 • sporządzania szkiców geodezyjnych;
 • obsługi instrumentów geodezyjnych i przyrządów pomiarowych;
 • wykonywania analitycznych obliczeń geodezyjnych;
 • korzystania z geodezyjnych programów komputerowych;
 • posługiwania się różnymi rodzajami map;
 • stosowania przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
 • stosowania zaawansowanych programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.
   
  Gdzie pracuje technik geodeta?
  Osoba wykonująca ten zawód pracuje zwykle w firmach zajmujących się budownictwem lub wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych, wykonujących pomiary, sporządzających wyrysy z map do ksiąg wieczystych i do innych celów. Geodeta znajdzie także zatrudnienie w firmach górniczych (także w kopalniach) i poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców).

  Geodeta może pracować także w urzędach. Stanowisko to jest potrzebne na każdym szczeblu administracji samorządowej. W każdej gminie musi być zatrudniony przynajmniej jeden geodeta (w powiecie jest więcej etatów). Pracownik taki ma w swojej pieczy mapy terenów i świadczy usługi dla ludności oraz firm, wydając oficjalne zaświadczenia o terenie.

  Geodeci pracują także w wybranych jednostkach administracji państwowej (np. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii), wydawnictwach kartograficznych i innych miejscach, gdzie trzeba sporządzać mapy terenu.
   
  Absolwent może prowadzić działalność gospodarczą lub po uzyskaniu świadectwa maturalnego skorzystać z atrakcyjnej oferty studiów wyższych. Kształcenie praktyczne uczniowie realizują w oparciu o obiekty szkolne, rzeźbę terenu oraz obiekty infrastruktury miejskiej w pobliżu szkoły. Szczególną sympatią mieszkańców pobliskich osiedli cieszą się wiosenne terenowe ćwiczenia geodezyjne naszych uczniów.
  Istotną częścią wiedzy zawodowej są również praktyki w firmach i urzędach administracji publicznej.
   
  Zarobki geodety

  Na początku pracy zawodowej geodeta praktykant otrzymuje wynagrodzenie w kwocie ok. 2 tys. zł netto. Jednak specjalista z uprawnieniami zarabia bardziej konkretnie od 6-11 tys. zł. Wysokość wypłaty jest uzależniona od pory roku, geodeci mniej zarabiają w zimie, więcej na początku lata (maj-czerwiec).
  OPRÓCZ NAUKI W SZKOLE CZEKA CIĘ:
 • praktyka zawodowa w firmie geodezyjnej
 • terenowe ćwiczenia geodezyjne
 • wycieczki przedmiotowe i integracyjne
 • udzial w Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, dzięki której można zdobyć indeks na uczelnie wyższą
 • kursy i zajęcia prowadzone w ramach projektów unijnych: zajęcia specjalistyczne zawodowe przygotowujące do zdawania egzaminów zawodowych, zajęcia specjalistyczne zawodowe przygotowujące do uzyskania uprawnień „SEP”, zajęcia specjalistyczne zawodowe przygotowujące do uzyskania uprawnień operatora wózków jednojezdniowych
 • płatne staże wakacyjne
 • udział w zagranicznych praktykach zawodowych,
 • wizyty studyjne w firmach i zakładach geodezyjnych np. Muzeum Geodezji w Warszawie,
 • zajęcia prowadzone we specjalistami zatrudnionymi w 6 Samodzielnym Oddziale Geograficznym w Toruniu,
 • zajęcia i warsztaty prowadzone przez specjalistów i naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Ukończenie technikum daje Tobie co najmniej trzy możliwości:
 • dyplom technika geodety, który pozwoli podjąć pracę w tym kierunku zaraz po ukończeniu szkoły
 • matura, która umożliwi podjęcie daszej nauki na studiach
 • studia (dzięki maturze) z równoczesnym podjęciem pracy w zawodzie

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji:

- język polski,
- matematyka,
- fizyka,
- geografia

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka,
- geografia