Technik logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. Wskazane miejsce i czas, który został określony przez klienta to priorytety w jego pracy. Technik logistyk powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Technicy logistycy, poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności i wiadomości pozwalające im także zorganizować transport ludzi. Dlatego wśród zadań zawodowych, do jakich są przygotowani, muszą być te, które pozwalają zaplanować i zorganizować bezpieczny, wygodny i szybki transport osób w ruchu krajowym i międzynarodowym. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie.

Zadania zawodowe:

 • Przygotowywanie procesu logistycznego.
 • Przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne.
 • Sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych w co najmniej dwóch językach obcych.
 • Prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi.
 • Analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.
 • Organizowanie pracy własnej na stanowisku logistycznym zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • Organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu.
 • Organizowanie logistyki miejskiej.
 • Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej.
 • Zarządzanie zespołami ludzi w działalności logistycznej.
 • Zarządzanie zapasami i ustalanie planu dostaw w działalności logistycznej.
 • Podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.
 • Ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań.
Kwalifikacje zawodowe

W zawodzie technik logistyk wyodrębniono
3 kwalifikacje:

 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
 
Perspektywy zawodowe:

Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem. Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. Jako technik logistyk możesz pracować w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego.

W Polsce logistyk zarabia 5400 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 3829.29 PLN.
 

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji:

- język polski,
- matematyka,
- język obcy,
- geografia

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- język angielski
- geografia