Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk to obecnie jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych zawodów. Teleinformatycy to najlepsi specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji.

Technik teleinformatyk zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe: [005448]
 • Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich;
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
 • Montaż i eksploatacja sieci rozległych.
   
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • montowania komputerów;
 • instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach;
 • uruchamiania komputerów;
 • prowadzenia sprzedaży podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania;
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej komputerów;
 • diagnozowania stanu technicznego komputerów;
 • dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów;
 • podłączania i instalowania urządzeń wejścia - wyjścia komputerów;
 • projektowania sieci komputerowych dla małych i _średnich przedsiębiorstw;
 • budowania sieci komputerowych;
 • instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach;
 • uruchamiania sieci komputerowych;
 • podłączania sieci lokalnych do Internetu;
 • zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem;
 • dbania o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych;
20160303_105800
 • montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej;
 • wymiany podzespołów i urządzeń w sieciach teleinformatycznych;
 • obsługi i eksploatacji urządzeń _ sieci teletransmisyjnych;
 • konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych;
 • monitorowania propagacji pakietów informacyjnych;
 • sprawdzania stanu technicznego łączy transmisyjnych oraz urządzeń i podzespołów wchodzących w skład sieci;
 • czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów maszyn
  i urządzeń mechanicznych, elementów maszyn i urządzeń elektrycznych
  i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej;
 • organizowania pracy lokalnej sieci teleinformatycznej;
 • instalowania oprogramowania i uruchamiania telefonów komórkowych;
 • obsługi, diagnozowania i naprawy telefonów komórkowych;
 • prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych;
 • obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci;
 • weryfikowania poszczególnych kategorii produktów i usług pod wzglądem oceny zgodności CE i spełniania wymagań dyrektyw;
 • sporządzania ofert cenowych sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych. 
          [005445]

[005449]
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk może być zatrudniony w:
 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
  • firmach montujących i sprzedających komputery;
  • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne;
  • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych;
  • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych;
  • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
  • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.
 

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji:

- język polski,
- matematyka,
- język obcy,
- fizyka

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- język angielski