Terminarz rekrutacji

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020 / 2021
Dodatkowe informacje: 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rekrutacja podstawowa

Logowanie się na stronie https://torun.edu.com.pl, wybór szkół i złożenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru o przyjęcie do klas pierwszych.

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020  r.
do godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej przygotowania wojskowego (technik logistyk)
od 15 czerwca 2020 r.
do 22 czerwca 2020  r.
do godz. 15.00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej [więcej] dla kandydatów do klasy pierwszej przygotowania wojskowego (technik logistyk)

25 czerwca 2020 r. godz. 9:00
boisko szkolne ZST (ul. Legionów 19/25)


6 lipca 2020 r. godz. 9:00
boisko szkolne ZST (ul. Legionów 19/25)


 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
do 31 lipca 2020 r.

Termin II
 
Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej  oraz innych wymaganych dokumentów.
 
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Możliwość zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
od 31 lipca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020  r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. oraz niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z §  11b ust. 1 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 13 sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15:00
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu.
Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły i nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z §  11b ust. 1 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
 
BRAK POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgodnie z § 11b ust. 8b rozporządzenia, w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Rekrutacja uzupełniająca
Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych techników, w tym do klasy pierwszej przygotowania wojskowego (technik logistyk) i branżowych szkół I stopnia.
od 22 lipca 2020 r. (środa)
do 27 lipca 2020 r. (poniedziałek)
do godz. 15:00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej [więcej] dla kandydatów do klasy pierwszej przygotowania wojskowego (technik logistyk) 28 - 29 lipca 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 7 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00
Ogłoszenie list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół
17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)
do godz. 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia OKE oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
17 sierpnia 2020 r.
do godz. 15:00
21 sierpnia 2020 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 24 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00.