Wszechstronny absolwent 2

Tytuł projektu:
Wszechstronny absolwent 2

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT”
Poddziałanie 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT”
Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach ZIT


Realizator:
Gmina Miasta Toruń - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 5 519 200,04 zł
Kwota dofinansowania: 4 691 320,03 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), wkład publiczny niepieniężny (15%)


Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28.11.2018 r.

Termin realizacji:
1.04.2019 r. – 30.08.2022 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 1226 uczniom 11 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży lub praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 31 nauczycieli.

Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach lub praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach oraz stażach.

W projekcie uczestniczą:
  •  Zespół Szkół Samochodowych – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;
  •  Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych – Technikum;
  •  Zespół Szkół Technicznych – Technikum;
  •  Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Technikum;
  •  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;
  •  Zespół Szkół Ekonomicznych – Technikum;
  •  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 – Technikum;
  •  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące - Technikum
  •  Centrum Kształcenia Praktycznego.

Planowane zadania:
  •  Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  •  Kursy dla uczniów nadające kwalifikacje.
  •  Kursy dla uczniów podwyższające kompetencje.
  •  Staże/praktyki zawodowe dla uczniów.
  •  Szkolenia, kursy, studia podyplomowe i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
  •  Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.


Uczniowie odbędą 150 godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł. Staże nauczycieli będą trwać 40 godzin. Część kursów prowadzonych będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego (na potrzeby tych kursów CKP zostanie doposażone w spawarki MAG/MIG i TIG), w szkołach uczestniczących w projekcie, a także będą zlecane podmiotom zewnętrznym.

W wyniku realizacji projektu uczniowie oraz nauczyciele uzyskają kwalifikacje zawodowe poświadczone świadectwem kwalifikacji lub certyfikatem nadającym uprawnienia oraz nabędą kompetencje, wiedzę lub umiejętności praktyczne. W szkołach rozwinie się doradztwo edukacyjno-zawodowe. Ponadto szkoły kształcące w zawodach zyskają nowoczesne wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Planowane kursy dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu

Kurs

Liczba osób

zawód

Prawo jazdy kat. B

20

Technik budownictwa, technik logistyk, technik geodeta, technik teleinformatyk 18 lat

Uprawnienia elektryczne do 1 kV

15

Technik teleinformatyk 18 lat zst

Instalator sieci swiatłowodowych

20

Technik teleinformatyk 2 gr po 10 osób

Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

25

Technik budownictwa, murarz-tynkarz, dekarz 2 gr po 8 osób, 1 gr 9 osób 60 godz.

C-geo

20

Technik geodeta 2gr po 10 osób, 24 godz.

Operator wózków widłowych

80

Technik logistyk, technik budownictwa 8 gr po 10 osób

Operator maszyn budowlanych

30

Technik Budownictwa 3 gr po 10 osób

Montażysta rusztowań

30

Technik budownictwa, murarz-tynkarz, dekarz 3 gr po 10 osób

Staż

35

Technik budownictwa, technik logistyk, technik geodeta, technik teleinformatyk

 

275

 


Dane kontaktowe realizatora:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
www.cku.torun.pl
Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu
www.ckptorun.edu.pl